แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสาจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ทักษะชึวิตที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียน และประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการกิจกรรมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน ม.ต้น ห้องเรียนละ 2 คนและแกนนำชุมชนจิตอาสาเยาวสตรี จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
2. กำหนดการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00น.-16.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อกิจกรรมฯมี 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย
1 พีงพอใจน้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์/ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์ของโครงการตรงกับสภาพปัญหาและจุดเน้นนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานของต้นสังกัด
3. สถานที่ในการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสม
4. ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสม
5. การนำเสนอ/เอกสาร/อุปกรณ์พร้อมเพรียงและเหมาะสม
6. กิจกรรมฐานน่าสนใจทันสมัย เหมาะสมกับปัญหาและวัย
7. วิทยากรนำเสนอถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมได้ชัดเจนและน่าสนใจ
8. การให้ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ
9. อาหารว่างและน้ำดื่มมีความเหมาะสม
10. สามารถนำความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเพื่อการสิทธิเด็กไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service