પ્રિ-સાયન્સ કાર્નિવલ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ PRE-SCIENCE CARNIVAL REGISTRATION FORM
પ્રથમ તબકકામાં ૨૨ ફેબ્રુઆરી ,૨૦૨૦ સમય 10:00 AM નાં રોજ સ્થળ એ.વી.પી.ટી.આઈ.કોલેજ ઇલેક્ટ્રિકલ વિભાગ (હેમુગઢવી હોલની બાજુમાં,ટાગોર રોડ)માં યોજાશે . જેમાં શાળામાં બે વિભાગો સાથે ગણિત અને વિજ્ઞાન મોડેલ પ્રદર્શન યોજાશે.
1) ધો.૬,૭,૮- જુનિયર વિભાગ
2) ધો. ૯,૧૦,૧૧,૧૨- સિનિયર વિભાગ
શાળા દીઠ બંને વિભાગમાં બેસ્ટ એક-એક મોડેલ સામેલ કરી શકશે .મોડેલ - અભ્યાસક્રમ રિલેટેડ સાયન્સ/મેથ્સ આધારિત હોવા જરૂરી છે.
જુનિયર અને સિનિયર વિભાગમાંથી પસંદગી પામેલ મોડેલ(તા.૨૬,૨૭,૨૮) જાહેર જનતા જોગ ઈસરો પ્રદર્શન સાથે સામેલ કરવામાં આવશે.
આપની શાળાના ગણિત/વિજ્ઞાન મોડેલની ટૂંકી સમજૂતી, વિદ્યાર્થીઓના નામ સાથે આપેલ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ સ્કેનકોપીમાં તા.૨૦.૦૨.૨૦૨૦, ગુરુવાર સુધીમાં isrocarnival@gmail.com પર મોકલાવીને રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે અથવા વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ ગુગલ ફોર્મ (શાળા દીઠ) ભરી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકાશે.

In the first phase, on 22nd February, 2020 at 10 a.m. Saturday at AVPTI Electrical dept. (Adjacent to Hemu Gadhvai Hall, Tagore Road) Pre-science Carnival will be held in two categories of model exhibition of Maths and Science.
(1) Junior Category: Standard 6, 7, 8
(2) Senior Category: Standard 9, 10, 11, 12
The schools can participate with 1 best model in each category of Science and Maths . The models should be in accordance with the curriculum of Science and Maths.
The selected best models from the junior and senior categories will be displayed along with the ISRO exhibition, open for general public to view it.
All the students, teachers participants will be provided with the certificates and the winners will be felicitated with the prizes.
The selected best models in the ISRO exhibition & Science Carnival will be awarded with the certificates and prizes from the Scientists.
શાળાનું નામ - SCHOOL NAME *
Your answer
શાળાનું સરનામું- SCHOOL ADDRESS *
Your answer
શાળાનું ઇમેઇલ એડ્રેસ - SCHOOL EMAIL ID *
Your answer
શાળા ફેકલ્ટી રેપ્રેઝન્ટટિવ / ટીચર/શિક્ષક નું નામ - SCHOOL FACULTY/TEACHER REPRESENTATIVE *
Your answer
શાળા ફેકલ્ટી રેપ્રેઝન્ટટિવ / ટીચર/શિક્ષક મોબાઈલ નંબર - REPRESENTATIVE MOBILE NUMBER *
Your answer
આચાર્યશ્રીનું નામ - PRINCIPAL NAME *
Your answer
આચાર્યશ્રી સંપર્ક નંબર - PRINCIPAL MOBILE NO. *
Your answer
વિજ્ઞાન - SCIENCE મોડલ પ્રદર્શન ( જુનિયર વિભાગ - બે વિદ્યાર્થી) - MODEL EXHIBITION(JUNIOR CATEGORY - 2 STUDENTS)
વિજ્ઞાન- SCIENCE
મોડેલનું નામ અને ટૂંકમાં માહિતી જુનિયર વિભાગ -MODEL NAME & BRIEF INFORMATION
Your answer
જુનિયર વિભાગ 1) વિદ્યાર્થીનું નામ - JUNIOR 1) STUDENT NAME
Your answer
જુનિયર વિભાગ 1) વિદ્યાર્થીનું ધોરણ - JUNIOR 1)STUDENT STANDARD
જુનિયર વિભાગ 1) વિદ્યાર્થી રોલ નં - JUNIOR 1) STUDENT ROLL NO.
Your answer
જુનિયર વિભાગ 2) વિદ્યાર્થીનું નામ - JUNIOR 2) STUDENT NAME
Your answer
જુનિયર વિભાગ 2) વિદ્યાર્થીનું ધોરણ - JUNIOR 2) STUDENT STANDARD
જુનિયર વિભાગ 2) વિદ્યાર્થી રોલ નં - JUNIOR 2) STUDENT ROLL NO.
Your answer
MATHS - ગણિત મોડલ પ્રદર્શન ( જુનિયર વિભાગ - બે વિદ્યાર્થી) - MODEL EXHIBITION(JUNIOR CATEGORY - 2 STUDENTS)
જુનિયર વિભાગ 1) વિદ્યાર્થીનું નામ -JUNIOR 1) STUDENT NAME
Your answer
જુનિયર વિભાગ 1) વિદ્યાર્થીનું ધોરણ - JUNIOR 1) STUDENT STANDARD
જુનિયર વિભાગ 1) વિદ્યાર્થી રોલ નં - JUNIOR 1) STUDENT ROLL NO.
Your answer
જુનિયર વિભાગ 2) વિદ્યાર્થીનું નામ -JUNIOR 2) STUDENT NAME
Your answer
જુનિયર વિભાગ 2) વિદ્યાર્થીનું ધોરણ - JUNIOR 2) STUDENT STANDARD
જુનિયર વિભાગ 2) વિદ્યાર્થી રોલ નં - JUNIOR 2) STUDENT ROLL NO.
Your answer
વિજ્ઞાન- SCIENCE મોડલ પ્રદર્શન ( સિનિયર વિભાગ - બે વિદ્યાર્થી) - MODEL EXHIBITION (SENIOR CATEGORY - 2 STUDENTS)
વિજ્ઞાન- SCIENCE
સિનિયર વિભાગ 1)વિદ્યાર્થીનું નામ - SENIOR 1) STUDENT NAME
Your answer
સિનિયર વિભાગ 1)વિદ્યાર્થીનું ધોરણ - SENIOR 1) STUDENT STANDARD
સિનિયર વિભાગ 1)વિદ્યાર્થી રોલ નં - SENIOR 1) STUDENT ROLL NO.
Your answer
સિનિયર વિભાગ 2)વિદ્યાર્થીનું નામ - SENIOR 2) STUDENT NAME
Your answer
સિનિયર વિભાગ 2)વિદ્યાર્થીનું ધોરણ - SENIOR 2) STUDENT STANDARD
સિનિયર વિભાગ 2)વિદ્યાર્થી રોલ નં - SENIOR 2) STUDENT ROLL NO.
Your answer
MATHS - ગણિત મોડલ પ્રદર્શન ( જુનિયર વિભાગ - બે વિદ્યાર્થી) - MODEL EXHIBITION(JUNIOR CATEGORY - 2 STUDENTS)
સિનિયર વિભાગ 1)વિદ્યાર્થીનું નામ - SENIOR 1) STUDENT NAME
Your answer
સિનિયર વિભાગ 1)વિદ્યાર્થીનું ધોરણ - SENIOR 1) STUDENT STANDARD
સિનિયર વિભાગ 1)વિદ્યાર્થી રોલ નં - SENIOR 1) STUDENT ROLL NO.
Your answer
સિનિયર વિભાગ 2)વિદ્યાર્થીનું નામ - SENIOR 2) STUDENT NAME
Your answer
સિનિયર વિભાગ 2)વિદ્યાર્થીનું ધોરણ - SENIOR 2) STUDENT STANDARD
સિનિયર વિભાગ 2)વિદ્યાર્થી રોલ નં - SENIOR 2) STUDENT ROLL NO.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy