Enskripsyon Elèv la
Lekòl Piblik Konte Wicomico pral òganize Akademi Ete Elemantè pou elèv K-4yèm ane kap sòti nan 28 jen - 29 jiyè, lendi - jedi, ant 8:00 AM - 1:30 PM. Akademi pandan ete yo pral adrese pèt aprantisaj akòz COVID-19 epi prepare elèv yo akademikman pou ane lekòl 2021-2022 k ap vini an. Elèv yo ap patisipe nan manipilatif matematik pratik, Li awotvwa ak pwojè alfabetizasyon, aprantisaj sosyal ak emosyonèl, aktivite pratik STEM, ak eksperyans anrichisman tankou yoga, dans, atizay, mizik, ak defi teambuilding. Akademi Ete Elemantè a gratis epi sou baz premye vini premye sèvi. Yon fwa ou te enskri avèk siksè, yon moun ap an kontak avèk ou pou konfime enskripsyon ou. Tanpri sonje ke transpò pral premye vini an premye sèvi ak tout règleman CDC yo pral respekte pa asire sekirite elèv yo ak anplwaye yo.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Wicomico County Public Schools. Report Abuse