ระบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556
วัตถุประสงค์
การประเมินประเมินเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะอำนวยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงและรับข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำชี้แจง
1. การประเมินประเมินเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นี้ไม่มีผลกระทบต่อคะแนนหรือผลการเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด
2. โปรดประเมินตามรายการด้านล่างให้ครบทุกข้อ
1. ข้อมูลผู์ตอบแบบประเมิน
1.1 ผู้ตอบแบบประเมินเป็น เพศชาย หรือ เพศหญิง *
1.2 ผู้ตอบแบบประเมินมีอายุอยู่ระหว่าง *
1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจัดอยู่ในกลุ่มใด *
1.4 ระดับการศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ *
2. ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(http://fit.skc.tmuti.ac.th)
2.1 ความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ http://fit.skc.rmuti.ac.th *
2.2 โดยส่วนใหญ่แล้ว เข้าเว็บไซต์เพื่อชมหรือติดตามเนื้อหาใด(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. ความพึงพอใจตอการใช้งานเว็บไซต์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3.1 เนื้อหาและข้อมูล(เข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อผู้เข้าชม) *
3.2 การจัดเนื้อหา (ความเป็นระเบียบ จัดกลุ่มเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ชัดเจน) *
3.3 รูปลักษณ์การออกแบบ (ความสวยงาม การใช้งาน และความง่ายในการหาข้อมูล) *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.