ใบสมัครใช้บริการ IEO USA tax refund
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ครับ หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีผลต่อ ความล่าช้าในการยื่นขอคืนภาษี
ชื่อ-นามสกุล (English) *
น้อง เคยใช้บริการกับ Agency อื่น หรือไม่ในปีภาษีเดียวกัน *
ถ้ายื่นบริการซำ้ซ้อน จะมีผลทำให้ได้refund ช้าลงครับ
เบอร โทรศัพท มือถือ และ line ID *
Email address *
ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรณีย์ *
ชื่อ และ Contact ที่สามารถติดต่อ กรณีฉุกเฉินได้ *
วันเข้าประเทศอเมริกา *
กรุณาเช็คในพาสปอรต หรือ ตั๋วเครื่องบิน
MM
/
DD
/
YYYY
วันออกประเทศอเมริกา
กรุณาเช็ค พาสปอรต หรือ ตั๋วเครื่องบิน
MM
/
DD
/
YYYY
เคยสมัครขอ green card หรือไม่
กรุณาอัพโหลด W2,Passport และ social security *
กรุณา sign-in ด้วย gmail account ในกรณีที่ไม่มี สามารถสมัครหรือใช้ของเพื่อนได้
Required
ข้อตกลงการให้บริการ
- การยื่นภาษีซ้ำจะทำให้มีผลล่าช้าอย่างมากในการขอคืนภาษี หากเคยยื่นแล้วไม่ได้ กรุณาแจ้ง ทาง IEO เราสามารถดำเนินการ
ติดตามให้ได้โดยมีค่าธรรมเนียม และใช้เอกสารดำเนินการแยกประเภทจากการขอคืนภาษี
- ข้าพเจ้ากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และได้ตกลงใช้บริการ กับ ทาง GTR และ IEO ถือว่าข้อมูลที่ได้ให้เป็นข้อมูลส่วนตัว
- ทาง GTR จะหักเงินเมื่อได้รับ refund แล้วเท่านั้น ทาง GTR และ IEO เป็นผุ้ดำเนินการยื่นขอภาษีแทนและที่ปรึกษา และไม่มีผลผูกพันใด ๆ กับ ผู้เสียภาษี
- นับ จากที่นิสิตนักศึกษาส่งเอกสารครบทุกรายการต้องใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน
- ค่าธรรมเนียมในการบริการอยู่ที่ 75$ สำหรับ Fed และ State 65 $ สำหรับ Fed อย่างเดียว
ข้าพเจ้ากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและเข้าใจรายละเอียดการบริการแล้ว
ลงชื่อ เป็นภาษาไทย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of G.T.R. Tax. - Terms of Service