เรื่องนี้ช่วยชี้แนะ EP 2 : “พักทรัพย์ พักหนี้ เรื่องนี้ช่วยขยาย”
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการและยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โครงการ "หมอหนี้ บสย." เติมความรู้ *
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ 1.) ท่านรับรอง ว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้บันทึกเข้าสู่ระบบอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการนี้ เป็นข้อมูลของตัวท่านเอง และไม่ได้นำข้อมูลบุคคลอื่นมาใช้ หรือเป็นการใช้ข้อมูลโดยละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น กรณีที่ท่านนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ท่านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในทางแพ่งและทางอาญา 2.) ท่านรับทราบว่า บสย. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ลูกค้า) ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ของ บสย. ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ของ บสย. เท่านั้น จึงไม่ได้มีผลต่อการอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยการอนุมัติสินเชื่อเป็นดุลยพินิจและการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ท่านขอสินเชื่อเท่านั้น 3.) ท่านรับทราบว่าการให้ข้อมูลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของ บสย. ในการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4.)ท่านรับทราบว่า ข้อมูลและกิจกรรมที่นำเสนอเฉพาะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน 5.) บสย. ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ หยุดชะงัก หรือ[คอมพิวเตอร์ไวรัส] รวมไปถึงความไม่ครบถ้วนใดๆ ของข้อมูล หรือความเสียหายต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการให้บริการ เข้าใช้ระบบ ได้ ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 1). ท่านยินยอมให้ บสย. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และที่ตั้งกิจการให้แก่หน่วยงานพันธมิตรที่จัดกิจกรรม หรือสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประกอบการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงสินเชื่อของท่านที่มีต่อสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) หรือบริษัทของธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเฉพาะ รวมถึงกิจกกรรมในการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. การประมวลผลข้อมูล และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินเชื่อของสถาบันการเงินและการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. 2.) บสย. จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 ไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือตามกรอบเวลาที่ บสย. พิจารณาแล้วมีความเหมาะสม 3.) ท่านสามารถถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ E-mail : debt.doctor@tcg.or.th โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ท่านมีการถอนความยินยอม ทั้งนี้ การถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ไม่ส่งผลกับการเปิดเผยข้อมูลของ บสย. ที่ได้กระทำไปก่อนหน้าวันที่ท่านจะได้ถอนความยินยอม
ขออภัยค่ะ...ขณะนี้รอบอบรมวันที่ 9 มิ.ย.64 มีผู้เข้าร่วมอบรมเต็มจำนวนแล้วค่ะ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.). Report Abuse