Inscrición/Inscripción VI Campamento Summer Fun! camp
Summer Fun! Camp 12-19 agosto en A Coruña

Cubre os datos para participar nos campamentos e dalle a "enviar".
Logo porémonos en contacto contigo para confirmar a inscrición.
-
Cubre los datos para participar en los campamentos y dale a "enviar".
Luego nos pondremos en contacto contigo para confirmar la inscripción.
Nome do participante | Nombre del participante *
Apelidos | Apellidos *
Data de nacemento | Fecha de nacimiento
Idade | Edad *
Centro de estudos | Centro de estudios
Curso rematado | Curso terminado *
Enderezo | Dirección
Código postal *
Localidade | Localidad *
Provincia *
Correo electrónico de contacto *
Teléfono de contacto *
Teléfono 2 de contacto
Nome do pai/titor | Nombre del padre/tutor
DNI do pai/titor | DNI del padre/tutor
DNI da nai/titora | DNI de la madre/tutora
Seguro médico do participante | Seguro médico del participante *
Exemplo: Seguridade social, Sanitas,... | Ejemplo: Seguridad social, Sanitas,...
Nº de afiliación *
nº da tarxeta | número de tarjeta
Observacións médicas | Observaciones médicas
Detalle aquí calquera información que deberamos ter en conta: alerxias, medicamentos, tratamentos, alimentación,… A entidade conta co seguro obrigatorio de responsabilidade civil, dacordo co Decreto de Tempo Libre 50/2000 de Galicia, do 20 de Xaneiro, o cal non cubre accidentes nin asistencia sanitaria dos usuarios/as nas actividades da mesma, polo cal é imprescindible que aporten unha copia da súa tarxeta sanitaria para poder participar nas mesmas. | Detalle aquí cualquier información que debiéramos tener en cuenta: alergias, medicamentos, tratamientos, alimentación,… La entidad cuenta con seguro obligatorio de responsabilidad civil, de acuerdo con el Decreto de Tempo Libre 50/2000 de Galicia, del 20 de Enero, el cual no cubre accidentes ni asistencia sanitaria de los usuarios/as en las actividades de la misma, por lo cual es imprescindible que aporten una copia de su tarjeta sanitaria para poder participar en las mismas
Sabe nadar? *
Talla de camiseta do participante | Talla de camiseta del participante *
Nivel de coñecemento de inglés do participante | Nivel de conocimiento de inglés del participante *
Nome e apelidos da persoa que autoriza á participación | Nombre y apellidos de la persona que autoriza a la participación *
DNI da persoa que autoriza á participación | DNI de la persona que autoriza a la participación *
Autorizo a participar ao rapaz/a inscrito/a no “Sumner Fun!camp”, que se desenvolverá nas datas arriba indicadas, organizados pola Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia (CIF: G-15450828); e tamén autorizo a tomar as medidas necesarias no caso de urxencia. Afirmo tamén que os datos contidos nesta formulario son verdadeiros. | Autorizo a a participar en el “Summer Fun!camp”, que se desarrollará en las fechas arriba indicadas, organizados por la Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia (CIF: G-15450828); y también autorizo a tomar las medidas necesarias en caso de urgencia. Afirmo también que los datos contenidos en esta ficha son verdaderos. *
Required
Entendo que no caso de baixa xustificada o participante causa baixa na inscrición, devolverase o importe da mesma, segundo os seguintes criterios: polo menos 20 días antes da data de comezo da actividade, devolverase o 80% do importe; polo menos 7 días antes de comezar a actividade, devolverase o 40% do importe; en datas posteriores non se devolverá ningunha cantidade. | Entiendo que en el caso de baja justificada el participante causa baja en la inscripción, se devolverá el importe de la misma, según los siguientes criterios: por lo menos 20 días antes de la fecha de comienzo de la actividad, se devolverá el 80% del importe; por lo menos 7 días antes de comenzar la actividad, se devolverá el 40% del importe; en fechas posteriores no se devolverá ninguna cantidad. *
Required
Autorizo á realización de fotografías e vídeo do participante das actividades do campamento e a súa posterior publicación na memoria do campamento, revistas en formato papel e/ou dixital así como nas páxinas web relacionadas coa Federación de CC.XX Don Bosco de Galicia | Autorizo a la realización de fotografías y vídeo del participante de las actividades del campamento y su posterior publicación en la memoria del campamento, revistas en formato papel y/o digital así como en las páginas web relacionadas con la Federación de CC.XX Don Bosco de Galicia *
Unha vez finalizada a inscrición, cando poida, pode enviar por correo electrónico ou entregar en calquera dos nosos 5 centros xuvenís os seguintes documentos | Una vez finalizada la inscripción, cuando pueda, puede enviar por correo electrónico o entregar en cualquiera de nuestros 5 centros juveniles los siguientes documentos
Tipo de inscrición ao campamento | Tipo de inscripción al campamento *
Modalidade de pagamento da inscrición | Modalidad de pago de la inscripción *
(Existe a posibilidade de pagamento fraccionado 50% no momento de inscrición, e 50% ao comezar o campamento) | (Existe la posibilidad de pago fraccionado: 50% en el momento de inscripción, y 50% al comenzar el campamento)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Confederación Don Bosco. Report Abuse