Uw mening gevraagd over de toekomst van de Wieringermeer
Na een traject van 2 jaar heeft de gemeente Hollands Kroon in juni 2019 het gebiedsplan Wieringermeer gepresenteerd. Aanbevelingen met de grootste impact zijn de komst van aanzienlijk meer datacenters en glastuinbouwbedrijven. De gemeenteraad heeft beslist dat voordat het plan aangenomen kan worden, er eerst beter in gesprek gegaan moest worden met de burgers. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en adviesbureau BVR heeft op basis hiervan een advies samengesteld.

Wij vragen ons echter af of dit advies de mening vertegenwoordigt van de burgers die betrokken waren. Verder is een aantal zaken niet aan de orde gekomen die wel door de gemeenteraad genoemd zijn. Daarom heeft LTO Noord afdeling Hollands Kroon besloten om een enquête te houden onder de plaatselijke bevolking.

De uitslag van de enquête bieden wij aan de gemeente aan. Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk burgers meedoen aan deze enquête. Wij verzoeken u daarom om deze enquête in uw directe omgeving te verspreiden.


Meedoen is anoniem. We vragen wel uw mailadres om dubbellingen te filteren, maar deze wordt niet opgeslagen.
Email address *
1
Vraag: Bent u inwoner van de Wieringermeer?
2/15 Deelname gespreksrondes
Vraag: Heeft u deelgenomen aan één van de door de gemeente georganiseerde gespreksrondes die op 9 en 11 december en op 8 januari zijn gehouden?
3/15 Begrip en draagvlak
Een belangrijke opdracht van de gemeenteraad aan het college van B&W was om bij de inwoners meer begrip en draagvlak te creëren voor het Gebiedsplan.
Vraag: Is de gemeente erin geslaagd om bij u meer begrip te creëren voor het Gebiedsplan?
Vraag: Is de gemeente erin geslaagd om bij u meer draagvlak te creëren voor het Gebiedsplan?
4/15 Advies bureau BVR
De afgelopen maanden heeft de gemeente naar de mening van de deelnemende inwoners geluisterd in de georganiseerde gespreksrondes. Op basis hiervan heeft adviesbureau BVR een ¨Advies Gebiedsplan Wieringermeer¨ opgesteld.
https://www.hollandskroon.nl/sites/default/files/2020-01/200117_BVR_Advies%20Gebiedsplan%20Wieringermeer.pdf
Vraag: In hoeverre herkent u zich in het door BVR opgestelde advies?
5/15 Omvang Agri++
Het Agri++ gebied wordt in het Gebiedsplan omschreven als: een uitbreiding op het bestaande Agriport A7 complex waar ruimte is voor kassen, datacenters en nieuwe bedrijven die niet passen op reguliere bedrijventerreinen.

Aanvankelijke was het Agri++ gebied in het Gebiedsplan vastgesteld op 2.500 ha. In de laatste versie van het Gebiedsplan werd de omvang verlaagd naar 1.500 ha. De gemeenteraad heeft de omvang van het Agri++ gebied vervolgens verder teruggebracht naar 750 ha met als reden dat er anders teveel beslag gelegd zou worden op de toekomstige inrichting van de Wieringermeer. Ter vergelijking; het huidige Agriport-terrein is 750 hectare groot.
Vraag: Wat vind u een reële omvang van het Agri++ gebied?
6/15 Toekomstige groei Agri++
Tegelijkertijd stelde de gemeenteraad in het amendement dat na 5 jaar bezien zal worden in hoeverre er behoefte is aan verdere uitbreiding van het Agri++ gebied. Dit betekent dat het gebied na 5 jaar weer zou kunnen groeien naar een grotere omvang.
Vraag: Vind u dat het Agri++ na 5 jaar verder mag groeien?
7/15 Omvang Agri++ en ruimtebehoefte glastuinbouw
Wat betreft de behoefte naar glastuinbouw wordt in het Gebiedsplan verwezen naar de ¨Verkenning Ruimtebehoefte Glastuinbouw Greenport NHN¨. In dit rapport wordt gesproken over een ruimtebehoefte van de glastuinbouw op Agriport van 110 tot 130 ha tot 2030.

De omvang van het Agri++ gebied zoals dat nu wordt voorgesteld (750 ha) lijkt dus behoorlijk groter te zijn dan de ruimtebehoefte aan glastuinbouw voor de komende 10 jaar. Hierdoor bestaat de kans dat het Agri++ gebied voor een groot gedeelte ingevuld gaat worden met datacenters en bedrijven die niet passen op reguliere bedrijventerreinen.
Vraag: Hoe ziet u de invulling van het Agri++ gebied het liefst?
8/15 Omvang Agri++ en ruimtebehoefte bestaande agrarische sector
Toen Agriport A7 rond het jaar 2000 ontstond was er een grote behoefte aan glastuinbouwgebied. Daarnaast waren de perspectieven in agrarische sectoren die moesten wijken voor de glastuinbouw een stuk minder. Deze situatie is nu echter sterk veranderd.

Blijkens het rapport ¨Verkenning Ruimtebehoefte Glastuinbouw Greenport NHN¨ is de behoefte aan glastuinbouw de komende 10 jaar beperkt. De behoefte aan grond voor de bestaande agrarische sectoren in de Wieringermeer lijkt echter hoog. LTO Hollands Kroon wil deze behoefte van de bestaande sectoren in beeld brengen door middel van een gedegen onderzoek. Hiermee willen zij aantonen dat de grond die nu wellicht anders bestemd gaat worden niet gemist kan worden door de huidige landbouw in de Wieringermeer.
Stelling: De omvang van het Agri++ gebied zou mede afgestemd moeten worden op dit onderzoek.
9/15 Circulariteit en datacenters (energiebehoefte)
De gemeenteraad heeft het college van B&W meegegeven om ook het aspect van circulariteit verder te onderzoeken. Hier is tijdens de gespreksrondes en in het advies echter niet of nauwelijks op ingegaan.

De energiebehoefte van datacenters is groot.
- Het bestaande datacenter van Microsoft gebruikt bijna 2% van alle stroom in heel Nederland.
- Dit is gelijk aan tweemaal het windpark in de Wieringermeer en het komt overeen met alle zonnestroom die in Nederland in 2017 werd opgewekt.
- Twee datacenters zoals Microsoft verbruiken meer stroom dan de kerncentrale van Borssele op kan wekken.
- De energiebehoefte van Microsoft alleen overtreft de opgave in de regionale energie strategie (RES) voor Noord Holland Noord. Uit de RES vloeien tot 2030 vele maatregelen voort zoals zonnepanelen op land, extra windmolens en gebruik van warmtepompen. Deze inspanningen staan in ons gebied dus gelijk aan 1 datacenter.
Stelling: Gezien de grote energiebehoefte van datacenters zou via een onderzoek bepaald moeten worden hoeveel datacenters er duurzaam opgenomen kunnen worden in het Agri++ gebied.
10/15 Circulariteit datacenters (benutting restwarmte)
De energie die een datacenter verbruikt komt uiteindelijke vrij als warmte. Bij de grote energiebehoefte van datacenters hoort dus ook een grote warmteproductie. Deze warmte wordt door de nu aanwezige datacenters op Agriport nauwelijks hergebruikt maar weg gekoeld naar de buitenlucht.

In Amsterdam en de Haarlemmermeer is al langer ervaring met datacenters. In deze gemeenten is een tijdelijke stop op datacenters afgekondigd, mede vanwege het aspect van circulariteit. Juist de benutting van restwarmte is een cruciaal punt. Geopperd wordt om de restwarmte te gebruiken om steden te verwarmen. Sterke clustering van datacenters is dan echter niet verstandig omdat er snel teveel restwarmte is.

Ter vergelijk: in Finland bestaat een verbod op het ¨affakkelen¨ van restwarmte van datacenters. Daarmee is de beschikbaarheid van een warmte afnemer een vestigingscriterium voor datacenters.
Stelling: De warmtevraag van de kassen zou afgestemd moeten zijn op de warmteproductie van de datacenters.
11/15 Cultuurhistorische erfgoed
In het Gebiedsplan wordt gesproken over cultuurhistorisch waardevolle structuren: rechte vaarten en wegen met regelmatig verspreide erven erlangs (bv Schelpenbolweg, Noorder- en Oosterkwelweg, Wester- en Oosterterpweg). Ontwikkelingen in deze gebieden zullen in de toekomst extra beperkingen met zich mee brengen.

[Overigens heeft het college van B&W tijdens de bijeenkomst van 21 januari in de cultuurschuur aangegeven nog eens kritisch naar deze structuren te kijken]
Stelling: Cultuurhistorische waardevolle structuren moeten uit het gebiedsplan geschrapt worden.
12/15 Pachtbedrijven in het Agri++ gebied
De gemeenteraad heeft het college van B&W meegegeven om ook het aspect van pachtbedrijven verder te onderzoeken. Hier is tijdens de gespreksrondes en in het advies echter niet op ingegaan.

In het Agri++ gebied zijn een aantal pachtbedrijven gesitueerd. Het is onduidelijk wat er met de ondernemers op deze bedrijven gaat gebeuren als de grond die zij pachten anders bestemd gaat worden.
Stelling: Onze gemeente zou zich maximaal in moeten spannen om deze pachters te beschermen zodat zij niet vergaand de dupe worden van het Agri++ gebied.
13/15 Gevolgen voor de leefomgeving
De afgelopen jaren zijn de gevolgen van de grootschalige ontwikkelingen in de Wieringermeer steeds duidelijker geworden: een grote oppervlakte aan kassen en datacenters op Agriport en velen windmolens door de gehele Wieringermeer. In het Gebiedsplan wordt voorgesteld het Agriport gebied verder uit te breiden met het Agri++ gebied. Hier zullen naast kassen en datacenters ook bedrijven kunnen komen die niet passen op reguliere bedrijventreinen.

De plannen die het Gebiedsplan straks mogelijk gaat maken zijn nu nog moeilijk voor te stellen. Daarom vragen wij u mening over hetgeen we nu al wel kunnen zien: de bestaande ontwikkelingen op Agriport en het Windplan.
Stelling: De gemeente zou nu al duidelijkheid moeten geven over welke bedrijven mogelijk zijn binnen Agri++ (naast kassen en datacenters).
Stelling: Binnen het bestaande Agriport gebied is voldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de leefomgeving (hoe de gebouwen in het landschap zijn ingepast, de wegen ernaar toe, de hoeveelheid lichtvervuiling, etc)
Stelling: Binnen het bestaande netwerk van windmolens is voldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de leefomgeving (hoe de molens in het landschap zijn ingepast, de wegen ernaar toe, de hoeveelheid lichtvervuiling, etc)
14/15 Betrekken inwoners
Aanvankelijk waren de burgers nauwelijks betrokken bij de totstandkoming van het Gebiedsplan. Later werd door de gemeenteraad besloten dat er opnieuw met de burgers in overlegd moest worden. Dit resulteerde in het onlangs uitgebrachte advies van BVR. Hierin wordt het volgende geadviseerd aan de gemeente: wees duidelijk, kom beloften na en realiseer een betere polder samen met de inwoners.
Stelling: De gemeente moet in de toekomst beter overleggen met de inwoners.
Stelling: Ook na vaststelling van het Gebiedsplan moet de gemeente grote ontwikkelingen (bv nieuwe datacenters) vroegtijdig overleggen met de burgers.
15/15 Wie gaat er over het gebiedsplan?
De gemeente heeft het Gebiedsplan samen met de Provincie Noord Holland en het Waterschap opgesteld. Gevolg hiervan is dat de gemeente eventuele wijzigingen eerst moet overleggen met deze partijen. Toch is het aan de gemeenteraad om het gebiedsplan uiteindelijk vast te stellen.
Vraag: Bent u er bang voor dat de mening van de inwoners van Hollands Kroon uiteindelijk terzijde wordt geschoven door de Provincie en het Waterschap?
Heeft u nog opmerkingen n.a.v. deze enquête?
Your answer
Bedankt voor uw medewerking.
De uitkomsten van deze enquête overhandigen wij vanuit LTO Noord afdeling Hollands Kroon aan alle fracties van onze gemeenteraad.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy