Анкета для керівників навчальних закладів (сільська місцевість)
Шановні колеги!
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить опитування з метою оптимізації методичного супроводу впровадження змін в систему освіти Миколаївської області.
Організатори опитування гарантують конфіденційність отриманої інформації.
Ваша стать
Ваш вік
Ваш загальний педагогічний стаж
Скільки років ви обіймаєте посаду керівника навчального закладу?
Який навчальний заклад ви очолюєте?
Required
Чи знайомі ви з положеннями Концепції нової української школи?
Якщо на попереднє питання ви відповіли «так» або «частково», назвіть, будь ласка, основні компоненти нової школи, зазначені в Концепції
Відмітьте терміни впровадження фаз реформи
Який фактор був найвагомішим при виборі Вами посади керівника навчального закладу?
Який стиль управління навчальним закладом ви вважаєте найбільш ефективним?
Оберіть серед перерахованих проблем три, які є особисто для Вас найбільш актуальними?
Required
Оберіть п’ять найважливіших характеристик сучасного керівника навчального закладу
Required
Відмітьте, наскільки необхідними для сучасного вчителя є такі характеристики:
Дуже необхідна
Необхідна
Необхідна певною мірою
Не потрібна
високий рівень професіоналізму
високий рівень моральних якостей
високий рівень мотивації до педагогічної діяльності
педагогічна спрямованість особистості: любов до дітей, психологічна готовність до педагогічної праці
навички самоаналізу власної професійної діяльності
прагнення до збереження внутрішніх ресурсів
прагнення до самоактуалізації
спроможність навчатися впродовж життя
здатність до оперативного реагування на вимоги часу, що окреслюються в процесі суспільної трансформації
активна життєва позиція
сучасні погляди на життя
почуття гумору
привабливий зовнішній вигляд
патріотизм
цілеспрямованість
інтелігентність
ерудованість
асертивність (здатність відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав інших)
гнучкість мислення
конкурентоздатність на ринку праці
упевненість у собі
позитивне світосприйняття
ініціативність
лідерські якості
позитивне сприйняття інновацій
емпатійність
інноваційність
цифрова грамотність
Відмітьте, наскільки необхідними для сучасного вчителя є такі уміння:
Дуже необхідне
Необхідне
Необхідне певною мірою
Не потрібне
планувати групові процеси
вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
управляти групою для досягнення результатів
позитивно сприймати чужі ідеї
демократично управляти процесами
орієнтуватися на сильні сторони особистості дитини, враховувати її індивідуальні здібності, інтереси та потреби
реально оцінювати свої можливості
створювати творчу атмосферу на уроках
досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів
працювати з великими масивами даних
висловлювати думки усно та письмово
робити та презентувати висновки
спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах
попереджати та конструктивно розв’язувати конфлікти
керувати своїми емоціями
Чи властиві більшості знайомих вам педагогів такі характеристики?
Так
Ні
Важко відповісти
високий рівень професіоналізму
високий рівень моральних якостей
високий рівень мотивації до педагогічної діяльності
педагогічна спрямованість особистості: любов до дітей, психологічна готовність до педагогічної праці
навички самоаналізу власної професійної діяльності
прагнення до збереження внутрішніх ресурсів
прагнення до самоактуалізації
спроможність навчатися впродовж життя
здатність до оперативного реагування на вимоги часу, що окреслюються в процесі суспільної трансформації
активна життєва позиція
сучасні погляди на життя
почуття гумору
привабливий зовнішній вигляд
патріотизм
цілеспрямованість
інтелігентність
ерудованість
асертивність (здатність відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав інших)
гнучкість мислення
конкурентоздатність на ринку праці
упевненість у собі
позитивне світосприйняття
ініціативність
лідерські якості
позитивне сприйняття інновацій
емпатійність
інноваційність
цифрова грамотність
Чи властиві більшості знайомих вам педагогів такі уміння?
Так
Ні
Важко відповісти
планувати групові процеси
вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
управляти групою для досягнення результатів
позитивно сприймати чужі ідеї
демократично управляти процесами
орієнтуватися на сильні сторони особистості дитини, враховувати її індивідуальні здібності, інтереси та потреби
реально оцінювати свої можливості
створювати творчу атмосферу на уроках
досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів
працювати з великими масивами даних
висловлювати думки усно та письмово
робити та презентувати висновки
спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах
попереджати та конструктивно розв’язувати конфлікти
керувати своїми емоціями
Чи має вплив учитель на життя сучасного українського суспільства?
На вашу думку, які вміння та якості необхідні сучасному випускнику школи для успішної самореалізації?
Required
Що з перерахованого ви використовуєте в управлінні навчальним закладом?
Чи є ви учасником хоча б однієї інтернет-спільноти керівників навчальних закладів?
Чи послуговуєтеся ви електронними освітніми ресурсами?
Якщо ваша відповідь на попереднє питання «ні», то чому?
Чи розділяєте ви такі ідеї авторів Концепції нової української школи?
Так
Ні
Важко відповісти
Запровадження компетентнісного підходу
Нова структура школи
Наскрізний процес виховання, який формує цінності
Академічна, організаційна, кадрова та фінансова автономія закладів освіти
Академічна свобода учителя
Формування національної е-платформи електронних курсів та підручників
Дебюрократизація школи. Спрощення документообігу. Визнання електронних форм документів
Впровадження добровільної незалежної сертифікації учителів
Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм
Створення системи незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової школи
12-річний термін навчання
Впровадження педагогіки партнерства між учнем, учителем і батьками
Зміна підходів до оцінювання, коли оцінки слугуватимуть для аналізу індивідуального прогресу і планування індивідуальної швидкості, а не ранжування учнів
Свобода вибору учнями предметів та рівня їхньої складності. Можливості навчання в різновікових предметних або міжпредметних групах
Створення умов для навчання учнів з особливими потребами спільно з однолітками
Запровадження програм із запобігання дискримінації, насильства та знущання в школі
Формування системи забезпечення якості освіти на заміну системі контролю (інспектування) освіти
Формування нової системи підвищення кваліфікації вчителіві керівників закладів освіти
Нова роль учителя як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини
Упровадження опорних шкіл