HOLIADUR DISGYBLION
I’n helpu i werthuso sut mae’r ysgol yn perfformio, a fyddech mor garedig ȃ chwblhau'r holiadur yma.
Bachgen neu merch?
Ym mha flwyddyn wyt ti?
Rwy’n teimlo’n ddiogel yn fy Ysgol
Mae’r Ysgol yn delio’n dda ag unrhyw fwlio
Mae gen i rywun i siarad ag ef/â hi os ydw i’n poeni
Mae’r Ysgol yn fy nysgu i sut i aros yn iach
Mae digonedd o gyfleoedd yn yr Ysgol i mi gael ymarfer corff yn rheolaidd
Rwy’n gwneud yn dda yn yr Ysgol
Mae’r athrawon yn fy helpu i ddysgu a gwneud cynnydd ac maent yn fy helpu pan fydd gen i broblemau
Mae fy athrawon yn marcio fy ngwaith yn rheolaidd
Mae fy athrawon yn rhoi sylwadau ar fy ngwaith sydd yn caniatau i mi ei wella
Mae gosod targedau yn fy helpu i wella fy ngwaith
Mae fy ngwaith cartref yn fy helpu i ddeall a gwella fy ngwaith yn yr Ysgol
Mae gen i ddigon o lyfrau, offer a chyfrifiaduron i wneud fy ngwaith
Mae disgyblion eraill yn ymddwyn yn dda ac rwy’n gallu gwneud fy ngwaith
Mae staff yn trin pob disgybl yn deg ac yn dangos parch atynt
Mae’r Ysgol yn gwrando ar ein barn ac yn gwneud newidiadau rydym ni’n eu hawgrymu
Rwy’n cael fy annog i wneud pethau drosof fy hun a chymryd cyfrifoldeb.
Mae’r ysgol yn helpu i mi fod yn barod ar gyfer fy ysgol nesaf, y coleg neu i ddechrau fy mywyd gwaith.
Mae’r staff yn fy mharchu i a’m cefndir.
Mae’r ysgol yn helpu i mi ddeall a pharchu pobl o gefndiroedd eraill.
Atebwch y cwestiwn hwn os ydych ym Mlwyddyn 10 neu Flwyddyn 11: Cefais gyngor da wrth ddewis fy nghyrsiau yng nghyfnod allweddol 4.
Atebwch y cwestiwn hwn os ydych chi yn y chweched dosbarth:Cefais gyngor da wrth ddewis fy nghyrsiau yn y chweched dosbarth.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms