HOLIADUR DISGYBLION
I’n helpu i werthuso sut mae’r ysgol yn perfformio, a fyddech mor garedig ȃ chwblhau'r holiadur yma.
Bachgen neu merch?
Ym mha flwyddyn wyt ti?
1 Rwy’n hoffi fy ysgol
2 Rwy’n credu fy mod i’n gwneud yn dda yn fy ysgol
3 Rwy’n teimlo’n ddiogel yn fy ysgol
4 Os byddaf i’n pryderu neu’n gofidio yn yr ysgol, rwy’n gwybod bod aelod o staff rwy’n gallu siarad ag ef/â hi
5 Mae plant eraill yn ymddwyn yn dda yn y dosbarth
6 Mae plant yn ymddwyn yn dda amser egwyl ac amser cinio
7 Dydy plant eraill ddim yn fy mwlio i
8 Os oes unrhyw fwlio, aflonyddu neu wahaniaethu’n digwydd, mae’r ysgol yn delio â hynny’n dda
9 Mae’r athrawon ac oedolion eraill yn yr ysgol yn fy helpu i ddysgu’n dda a gwneud cynnydd da
10 Rwy’n cael profiadau dysgu da a gwaith diddorol i’w wneud yn yr ysgol
11 Mae athrawon ac oedolion eraill yn yr ysgol yn disgwyl i fi weithio’n galed a gwneud fy ngorau
12 Mae athrawon ac oedolion eraill yn yr ysgolyn trin yr holl blant yn deg ac yn dangos parch atyn nhw, gan gynnwys fi.
13 Mae’r ysgol yn fy helpu i ddeall a pharchu pobl o gefndiroedd, ffydd a thraddodiadau eraill
14 Mae’r ysgol yn fy helpu i ddeall sut gall bwyta ac yfed effeithio ar fy iechyd
15 Rwy’n cael digon o gyfleoedd i wneud ymarfer corff yn yr ysgol
16 Mae’r ysgol yn helpu i fi wneud pethau drosof fi fy hun a chymryd cyfrifoldeb
17 Rwy’n gwybod beth i’w wneud a sut i gael cymorth ychwanegol gyda fy nysgu pan fydd ei angen arnaf
18 Mae digon o lyfrau a chyfarpar yn yr ysgol i’m helpu i ddysgu’n dda
19 Mae athrawon ac oedolion eraill yn yr ysgol yn gwrando arnaf ac mae fy marn i am yr ysgol yn bwysig iddyn nhw
20 10/11/12/13 YN UNIG - Rhoddodd yr ysgol gyngor da i mi wrth i mi ddewis fy opsiynau/cyrsiau ar gyfer Blynyddoedd 10 ac 11
21 - Atebwch y cwestiwn hwn os ydych chi yn y chweched dosbarth:Rwy’n credu bod yr ysgol yn fy mharatoi i’n dda ar gyfer symud ymlaen i’r chweched dosbarth neu i’r ysgol neu’r coleg nesaf neu i waith.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms