XXIV Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu Masters
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Płeć *
imię i nazwisko *
Adres e-mail *
data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Kategoria wiekowa *
Wybór konkurencji I-blok
nie więcej niż dwie konkurencje w jednym bloku
czas I-konkurencji w I-bloku
przewidywany
czas II-konkurencji w I-bloku
przewidywany
Wybór konkurencji II-blok
nie więcej niż dwie konkurencje w jednym bloku
czas I-konkurencji w II-bloku
przewidywany
czas II-konkurencji w II-bloku
przewidywany
KLAUZULA INFORMACYJNA – WARSAW MASTERS TEAMZgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Warsaw Masters Team zsiedzibą w Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 40/11, 04-305 Warszawa, wpisana do RejestruPrzedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoSądu Rejonowego dla m. st. Warszawa pod nr KRS 0000277776, numer REGON 140972341, numerNIP 1181896985.II. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji do grup pływackich i komunikacjimailowej dotyczącej zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie Warsaw Masters Team zgodnie zzasadami wymienionymi w art. 5 RODO.III. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaPani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administratorprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w staniewykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Panainteresów, prawi wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony roszczeń.IV. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonaniaobowiązków dotyczących realizowanych projektów, niedużej jednak niż do zakończeniaprojektu/zlecenia lub niezwłocznie po cofnięciu zgody o przetwarzaniu danych.V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopiib) sprostowania (poprawiania) swoich danychc) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniad) przenoszenia danyche) wniesienia skargi do organu nadzorczegoVI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwićnależyte wykonanie zlecenia/projektu.VII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Panadanych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Warsaw MastersTeam z siedzibą w Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 40/11, 04-305 Warszawa,przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sadu Rejonowegodla m. st. Warszawa pod nr KRS 0000277776, numer REGON 140972341, numerNIP 1181896985. *
Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach pływackich w wodach otwartych wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania wyścigu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. *
Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Stowarzyszenia Warsaw Masters Team, udostępniania sponsorom oraz partnerom zawodów w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Stowarzyszenia Warsaw Masters Team, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Fundacji Stowarzyszenia Warsaw Masters Team oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy