แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อ การแจ้งข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560

ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ในช่องว่างในแต่ละรายการประเมิน ตามระดับความคิดเห็นของท่าน // ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง //

  ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสำรวจ

  This is a required question

  ตอนที่ 2 รายการสำรวจความพึงพอใจต่อการแจ้งข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question