การสำรวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
แบบสำรวจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรตามลำดับความสำคัญ และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง และจัดทำแผนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ต่อไป ทั้งนี้ การตอบแบบสำรวจครั้งนี้ มีผลต่อคะแนนตามตัวชี้วัด PMQA ของ สศค. จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คำถามการวัดระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น เกี่ยวกับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ส่วนที่ 3 คำถามการวัดระดับความสำคัญ เกี่ยวกับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service