แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
คำชี้แจง : บบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวมและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
.....จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้ จะขอบพระคุณยิ่ง....
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
ระดับอายุ
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
ตอนที่ 2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งานที่มาติดต่อขอรับบริการ *
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง *
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ *
5
4
3
2
1
เจ้าหน้าที่มีการกล่าวทักทายต้อนรับ
เจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่แต่งการเรียบร้อย สุภาพ และให้บริการด้วยความเป็นมิตร
ความพร้อมในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
การแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าของงาน
ความถูกต้องครบถ้วนของงานที่บริการ
การให้คำปรึกษาแนะนำ การตอบข้อสงสัย ปัญหาต่างๆ และอธิบายได้อย่างชัดเจน
สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับที่นั่งพักรอรับบริการ บริการน้ำดื่ม และห้องน้ำเป็นต้น
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy