ความรอบรู้ ชุดพิเศษ ชุดที่ 2
01. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด *
1 point
02. นโยบาย PLC (Professional Learning Community) หมายถึงข้อใด *
1 point
03. นโยบาย PLC (Professional Learning Community) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
04. “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastem Economic Corridor) ” หมายถึงข้อ *
1 point
05. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 กำหนดให้ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารราชการ แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง : ป.ย.ป. *
1 point
06. โรงฟ้าถ่านหิน ตามนโยบายของรัฐบาลจุดที่เป็นปัญหาในการดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ที่ใด *
1 point
07. ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นต้องมีอายุตามข้อใด *
1 point
08. ข้าราชการครูที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น จะต้องมี ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี *
1 point
09. วาระการดำรงตำแหน่งของ กศจ.ข้อใดถูกต้อง *
1 point
10. ปัจจุบันใครปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการคุรุสภา *
1 point
11. กรรมการใน กศจ.ที่เป็นผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง มีจำนวนกี่คน *
1 point
12. นายโดนัลล์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันมาจากพรรคการเมืองใด *
1 point
13. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าใดของไทย *
1 point
14. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งนายกรัฐมนตรี *
1 point
15. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค *
1 point
16. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค *
1 point
17. ใครเป็นประธานสภานิบัญญัติแห่งชาติ *
1 point
18. โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คำว่า “สี่เหลี่ยม” หมายถึงประเทศใด *
1 point
19. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับคุณธรรมใดมากที่สุด *
1 point
20. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน คือข้อใด *
1 point
21.กำหนดให้ใครทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ใน อกศจ. *
1 point
22. กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคจำนวนเท่าใด *
1 point
23. จังหวัดใดไม่ใช่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาล *
1 point
24. วิวัฒนาการการศึกษาไทยสู่ Education 4.0 หมายถึงข้อใด *
1 point
25. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดยุทศาสตร์แรกในการพัฒนาคือข้อใด *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service