แบบสอบถาม เรื่อง สำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความสนใจและความต้องการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Email address *
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน *
ท่านสนใจจะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชหรือไม่ *
หากท่านสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาข้างต้น ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โปรดเรียงลำดับเป็นตัวเลขตามความสำคัญที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
อันดับที่ 1 *
อันดับที่ 2 *
อันดับที่ 3 *
อันดับที่ 4 *
อันดับที่ 5 *
วิธีการเรียนการสอนที่ต้องการศึกษา คือ *
Required
ท่านคิดว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่นักเรียนที่สนใจทางช่องทางใดบ้าง *
Required
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับการพัฒนาหลักสูตรสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse