แบบทดสอบความรอบรู้ หมวด "เรารักราชภัฏชัยภูมิ"
คำชี้แจง
1.แบบทดสอบความรอบรู้ หมวด "เรารักราชภัฏชัยภูมิ" จัดทำขึ้นโดยงานกิจการนักศึกษา เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (11 มิถุนายน 2563)
2.แบบทดสอบ เป็นแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ ชนิด 4 ตัวเลือก ผู้ผ่านแบบทดสอบร้อยละ 80 (16 ข้อ) จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์
Email address *
ชื่อ - สกุล (นายสราวุฒิน้อย ฟ้าล่วงบน)
คณะ
Clear selection
1. ข้อใด คือ ชื่อภาษาอังกฤษ ของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ" *
1 point
2. ข้อใด คือชื่อเดิม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ *
1 point
3. วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตรงกับข้อใด *
1 point
4. ในปี พุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นปีที่เท่าใด *
1 point
5. สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ข้อใดถูกต้องที่สุด *
1 point
6. ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถูกต้องตามข้อใด *
1 point
7. อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ใช้ในปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง *
1 point
8. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คนปัจจุบัน ชื่อว่าอย่างไร *
1 point
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายใด *
1 point
10. หากนักศึกษาต้องการติดต่อเกี่ยวกับ การลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ผลการเรียน เป็นต้น ควรติดต่อหน่วยงานใดจึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
11. หากนักศึกษา ต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการกู้ยืม กยศ. / กรอ. ควรติดต่อหน่วยงานใด ถึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
12. หากนักศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัย จัดขึ้นได้ ควรติดต่อหน่วยงานใด ถึงจะเหมาะสมที่สุด *
1 point
13. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดอยู่ในสวัสดิการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ *
1 point
14. นักศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในปีการศึกษา 2563 นับเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ *
1 point
15. ตราพระราชลัญกร เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทั่วประเทศ ตราพระราชลัญจกรที่กล่าวมานี้ เป็นตราประจำประองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลใดแห่งราชวงศ์จักรี
1 point
Clear selection
16. ข้อใดคือผู้พระราชทานนาม "ราชภัฏ" *
1 point
17. เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถูกต้องตามข้อใด *
1 point
18. พระประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คือข้อใด *
1 point
19. หากต้องการติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้วยโทรศัพท์ ข้อใดต่อไปนี้ คือเบอร์โทรศัพท์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ *
1 point
20. ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดสอนกี่คณะ (นับรวมโครงการจัดตั้งคณะ) *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Report Abuse