แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
การศึกษา
Clear selection
รายได้ครัวเรือน
Clear selection
บทบาทในชุมชน
Clear selection
แบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ตอนที่2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในเขตพื้นที่ อบต.
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ของท่านมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ท่านรู้สึกว่า อบต. ของท่านน่าอยู่ มีความสงบสุขร่มเย็น
ท่านรู้สึกว่าประชาชนในเขต อบต. ของท่านมีความรัก ความสามัคคี
ท่านมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ อบต.
อบต.ของท่านสามาถจัดบริการสาธารณะได้มีคุณภาพ
ท่านรู้สึกว่า อบต.ของท่านมความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ท่านมีความไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่ของ อบต.
ท่านรู้สึกว่า อบต. ของท่านมีความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ อบต. ของท่านมีจิตบริการสาธารณะ (Service mind) ที่ดี
อบต. ของท่านสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รวดเร็วและทันท่วงที
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy