แบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่มีต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
      ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับกับพึงพอใจและแรงจูงใจฯ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร
      ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การแสดงความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป

Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
ประเภทตำแหน่ง *
***โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน***
ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายในงานอย่างชัดเจน
มีวิสัยทัศน์ วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นำ
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยพิจารณาถึงความถูกต้อง
เปิดโอกาสและยอมรับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมเสนอข้อคิดเห็น
ด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บุคลากรในองค์กร มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการปฏิบัติงาน
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน
สัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน/การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
องค์กรให้ความสำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ กำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
ไม่แขวนวัสดุต่าง ตามเสาหรือผนังอาคาร เว้นแต่เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการเฝ้าระวัง
สภาพของหน้าต่าง ประตู ขั้นบันได ราวบันได อยู่ในสภาพดีและสะอาด
อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้าตามที่ต่างๆ อยู่ในสภาพดีและสะอาด
ตู้เก็บของหรือชั้นวางอยู่ในสภาพดี สะอาด สถานที่รับประทานอาหาร/ประกอบอาหารสะอาดเป็นสัดส่วน
ห้องน้ำได้มาตรฐาน ไม่มีกลิ่น รวมถึงมีเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจขององค์กร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การสนับสนุนบุคลากรให้ไดรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
การจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนาบุคลากร
การส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
การสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำ ความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน
การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
มีนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตามเทศกาลต่างๆ
มาตรการดำเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการทำงาน
***โปรดระบุข้อเสนอแนะอื่นๆ***
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy