แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหินกอง
กรุณาทำเครื่องหมายที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
อายุ
อาชีพ *
การศึกษา *
ท่านมาติดต่อราชการที่กองใด *
ส่วนที่2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆของเทศบาลตำบลหินกองในระดับใด
โปรดกดเลือกลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1.ด้านอาคารสถานที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
ความสะอาดของสถานที่
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความกระตือรือร้น ความใส่ใจในการบริการ
การให้ข้อมูล ความข้อมูลถูกต้อง
กริยา วาจา ความสุภาพ
การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่รับสิ่งของตอบแทน
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3.ด้านเวลา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
4.ด้านขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อน
ส่วนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy