แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 กรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/CuVHgL ดูผลการประเมินที่ https://goo.gl/xFo9jq
เพศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่ง
ประเด็นการประเมิน *
แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำสำมะโนนักเรียน กำหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียนและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา
การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนปกติ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
การส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตยวินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น
การส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
จบการประเมิน กรุณาคลิก "ส่ง"
ขอขอบคุณ
กลุ่ม ITEC สพป.นครราชสีมา เขต 2
โทร. 0988800318
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms