ใบคำขอ (ผู้กู้)

กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด ทุกข้อ และส่งเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้
-ถ่ายส่งไลน์0812684662 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ)
- ถ่ายส่งไลน์0812684662 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำ(อายุ20-60ปี ต้องมีงานทำ สามี/ภรรยา บ้านเดียวกัน ก็ค้ำให้ได้))
- ถ่ายส่งไลน์0812684662 สำเนาเล่มทะเบียน(กรณีจำนำเล่ม)
-หน้า รายการจดทะเบียน หน้าล่าสุด
-หน้า บันทึกเจ้าหน้าที่ หน้า 18,19
-หน้า รายการเสียภาษี หน้า 16,17
***ถ่ายส่งไลน์0812684662 คู่สัญญา ใบแจ้งหนี้ล่าสุด และสำเนาค่างวด งวดสุดท้าย หรือ(ใบเสร็จที่เพิ่งปิดบัญชี) (กรณีรีไฟแนนซ์ ยังไม่มีเล่มทะเบียน)
หากกรอกแล้วกรุณาติดต่อ 081-350-3419,0812684662(T&ID LINE) หรือ krungthaiauto@hotmail.com ทันที
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question