הסכם התקשרות בין מעון חומד להורים לשנת הלימודים תשעט' - גנון (אפרוחים) 2018-2019
גילאי שנתיים עד שלוש
הסכם התקשרות בין מעון חומד להורים לשנת הלימודים תשע"ט
אנו מברכים אתכם על בחירתכם לרשום את בינכם/ביתכם למעון חומד השייך לרשת המתנסים קרית טבעון.
על מנת לקלוט את ילדיכם במעון נבקשכם לאשר את הסכם ההתקשרות בחתימת ידכם ולמלא אחר המסמכים הנלווים . שימו לב הטופס ארוך ויש למלא ולאשר את כול הטפסים המחייבים.
שימו לב, לאחר מילוי הטופס יש לאשרו ולעבור בקישור לטופס התשלום המקוון. מילוי טופס זה, ללא מילוי טופס התשלום שבהמשכו, לא יחשב כהרשמה מלאה ולא יחייב את המעון לשמור מקום לילד/ה.
ההסכם נחתם בין הורי הילד/ה: *
שם ההורה *
ת.ז (ההורה) *
שעות הפעילות במעון:

1. ידוע לנו כי שעות הפעילות במעון בימים א' – ה' הן מהשעה 07:00 ועד השעה 16:00 ובימי ו' מהשעה 07:00 ועד השעה 12:45. למעט חגים וערבי חג בהם יהיה המעון סגור בהתאם ללוח חופשות שיוציא האגף למעונות יום ומשפחתונים בפתיחת שנת הלימודים ויפורסם להורים על לוחות המודעות במעון.

2. שנת הלימודים תחל ביום ראשון ה- 2.9.2018 ותמשך עד יום חמישי ה- 8.8.2019 כולל.
א. בכל מקרה בו ייסגר המעון ע"פ צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת –יפעל המתנ"ס, ע"פ הנחיות רשת מעונות יום קהילתיים – חברה למתנ"סים ו/או ע"י הנחיות של משרד הרווחה.
ב. המעון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון.
יחד עם זאת, יתבקשו הורי הילדים החדשים, להוציא את ילד/תם מן המעון מוקדם בימי הלימוד הראשונים להקלה על ההסתגלות לפי נוהל שיפורסם ע"י המעון.

3. המעון מעניק אפשרות להשארת הילד/ה ל"שעת הארכה" עד השעה 16:50 לשבוע שלם או חלקים ממנו בתוספת תשלום (המפורטת בנספח לחוזה) בהתאם לרישום מראש או להודעה מוקדמת. כמו כן ניתן להעזר ב"שעת הארכה" באופן חד פעמי תוך הודעה מראש למנהלת המעון.
"שעת הארכה" תתקיים בכיתה מסויימת אליה מרוכזים כלל הילדים הנשארים בשעה זו. מספר אנשי הצוות הנשארים בשעה זו ישארו בהתאם לתקן המחייב.
אני מתחייב/ת להסדיר את התשלום במשרדי המתנס בסיום כל חודש בו נעזרתי בשירות זה.

4. ידוע לנו כי כל הגעה לאיסוף הילד/ה מהמעון לאחר השעה הנקובה יחשב כאיחור. הורה שאיחר ישלם עבור האיחור עלות שתקבע מראש ומפורטת בנספח. הסכום ישולם למזכירות המתנס ויצטרף לשכר הלימוד בגין אותו החודש.
הנהלת המעון רשאית להפסיק למשפחה את שירות "הארכת שעה" בגין אי תשלום חוב ו/או איחורים חוזרים

מאשר/ת שקראתי והבנתי את שעות הפעילות במעון. *
Required
נוהל תשלומי שכר-לימוד למעון:
5. א. שכר הלימוד נקבע על ידי משרד הרווחה, בהתאם להנחיות וקריטריונים, שייקבעו ויפורסמו על-ידם, בשיתוף רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.
ב. משרד הרווחה נוהג לעדכן את שכ"ל בראשית השנה. מוסכם על ההורים שיעדכנו את תשלום שכ"ל בהתאם במשרדי המתנ"ס.
ג. מוסכם על ידי ההורים, שבמקביל להליך הרישום למעון במתנ"ס עליו להסדיר את הרישום של ילדו/ילדתו ע"י ביצוע רישום גם באתר האגף למעונות יום ומשפחתונים לא יאוחר מחודש לאחר קבלת הילד/ה למעון. האחריות להסדרת הרישום חלה על ההורים.

6. קבלת ילד/ה לכיתות המעון מותנית בתשלום דמי רישום (שלא יוחזר במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים) ומקדמה ע"ח שכר הלימוד, כמפורט בטופס הרישום. המקדמה תקוזז מהתשלום השנתי. הורים אשר יודיעו בכתב על ביטול רישום ילדיהם יהיו זכאים להחזר מקדמה בלבד.

7. תשלומים נלווים לשכר הלימוד:
- עבור ביטוח הילדים: - 34 שח' לשנה
- עבור פעילות חוג אחד - 55 שח' לחודש. (לכיתת פעוטות וגנון)
- עבור סל תרבות - 45 שח' לשנה.

8. א. שכר הלימוד הינו שנתי וישולם החל מ-01 בספטמבר 2018 ועד ה- 31.8.2019 באמצעות כרטיס אשראי או צ'קים או מזומן. ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את אמצעי התשלום עד לתשלום מלוא שכר הלימוד. או להחליפו כנדרש במזכירות המתנ"ס.
ב. ילד/ה המתקבל/ת למעון בין ה- 1 לחודש ועד ה- 15 לחודש – י/תחוייב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור
אותו החודש.
ג. ילד/ה המתקבל/ת למעון בין ה- 16 לחודש ועד לסוף החודש – י/תחוייב בתשלום של 50% משכר
הלימוד המלא באותו חודש.

9. ההורים יודעים כי יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד עבור כל שנת הלימודים עד לתאריך 1/09/2018 או מיד עם רישום הילד/ה במהלך שנת הלימודים .
על ההורה להביא את הקבלה מהמתנ"ס עם הגעת הילד/ה למעון, במידה ולא יוסדר התשלום לא נוכל לקבל את הילד/ה במעון.
לא ישמרו מקומות לילדים שלא הסדירו את דמי הרישום והמקדמה כנדרש.

10. א. הנחות בשכר הלימוד ינתנו רק ע"י משרד הרווחה ועפ'י הקריטריונים שנקבעו על ידו, וזאת לאחר מליוי ערכת הרישום ושליחת המסמכים הרלוונטים. טיפול בבקשת הנחות חל על ההורה בלבד ולא על הנהלת המעון או רשת המתנסים.
ב. עד לקבלת אישור לקבלת דרגה ע"י משרד הרווחה ישלמו ההורים את מלוא שכר הלימוד.
ג. החזר שכר-לימוד לאחר קבלת דרגה יתקבל ע"י המתנ"ס רק לאחר שהתקבל אישור דרגה ממשרד הרווחה ורק עבור החודשים שנקבעו על-ידו.

11. א.בקשות לביטולים יוגשו בהתראה של 30 יום מראש, ותטופלנה רק לאחר מילוי טופס מתאים במזכירות המתנ"ס או במעון.
ב. עזיבת המעון באמצע השנה תחייב את ההורים בתשלום יחסי עבור חודש אוגוסט.
ג. עזיבת ילד לאחר 1.3.2018 יחוייב בתשלום שכר-לימוד עד חודש אוגוסט כולל. למעט מקרים חריגים. כל בקשה חריגה תוגש בכתב למנהל המתנ"ס ותשקל בהתאם לארוע. עזיבת המעון החל מ-1.3.2018 תחייב את ההורים בתשלום מלא עבור חודש אוגוסט
ד . בקשת ביטול שתוגש עד ל- 10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.
ה. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה- 10 לכל חודש תחייב אותם בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש בו הוגשה בקשת הביטול .

12. ההורים מודעים כי אם לא יעמדו במלוא התשלומים, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות הילד/ה בפעילות המעון. השתתפות הילד/ה בפעילות תופסק לאלתר, 7 ימים לאחר שישלח מכתב התראה מהמתנ"ס לכתובת, שצוינה בהתחייבות זו.
המתנ"ס יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, בצרוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה, כנהוג במתנ"ס ו/או ע"פ כל דין.

13. הייתה וגבייתו של תשלום כלשהו המגיע למתנ"ס כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד, כפי שיפסקו.

14. להנהלת המעון שמורה הזכות לסיים את לימודיו של ילד/ה בשל אי התאמתו למסגרת, וזו לאחר התייעצות עם גורמים מקצועים. וכן בשל התנהגות לא נאותה של ההורים כלפי הצוות החינוכי במעון.

שיבוץ הילד/ה לכיתה במעון
15. א. שיבוץ ילד/ה בכיתה יעשה בהתאם להנחיות משרד התמ"ת ורשת התחלה חכמה.
ב. הנהלת מעון חומד רשאית לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ע"י איחודו/או פיצול קבוצות לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים למעון בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים, המבקרים במהלך השנה וזאת תוך קבלת אישור כנדרש מהפיקוח על מעונות היום במשרד הרווחה וע"י המפקחת המחוזית של רשת התחלה חכמה.

16. ידוע לי כי בהתאם למדיניות הנהלת המעון ורשת התחלה חכמה לא יעברו ילדים בין קבוצות הלימוד לאורך השנה.

מאשר/ת שקראתי והבנתי את נושא שיבוץ הילד/ה במעון *
Required
ילדים חולים:
17. אני מתחייב/ת שלא אסתיר מידע רפואי מהצוות החינוכי של המעון בכל הקשור לבני/בתי. בראשית השנה אמלא הצהרת בריאות של הילד/ה שתנתן לי מהנהלת המעון.

18. א. מוסכם על ההורים שלא ישלחו למעון את בנם/בתם אם הילד/ה לא מרגיש/ה טוב, או חולה, סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים (או כל מחלה אחרת) וכי החזרת הילד/ה למעון מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא/ה המטפל/ת המעיד "שהילד/ה בריא/ה ויכול/ה להיות בחברת ילדים" וזאת לפי הנהלים של משרד הבריאות.
ב. מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש/ה טוב, או כל סיבה אחרת, וצוות המעון פנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון שצוינו בשאלון פרטים למועמד, אחד ההורים או מי מטעמם יגיעו מיידית למעון לאסוף את הילד/ה.
לפי הנחיות משרד הבריאות ילד/ה שיצאו מהמעון חולה י/תשוב רק לאחר 24 שעות (אם אינו/ה חולה) או עם אישור רופא/ה.

19. מודע בזאת להורים כי ע"פ הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על צוות המעון ליתן תרופות לילדים.

20. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חרום לילד/ה חולה במעון, יחולו על ההורים.
מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא, בהבאת ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש בטוב למעון, חלה על ההורים בלבד.
א. מודע בזאת להורים כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי, בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה במעון וזאת מחמת רשלנותה ו/או מטעמה. התשלום עבור הביטוח ישולם בתשלום החודש הראשון ללימודי הילד/ה.
ב. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, מדווח המעון לחברת הביטוח. תביעה לחברת הביטוח תעשה ישירות ע"י ההורים.

21. במקרה של העדרות ילד/ה מהמעון בשל מחלה ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת ההיעדרות.
זיכוי בתשלום בגין ימי מחלה של הילד/ה יחול לאחר 14 ימי מחלה רצופים ורק עבור ימי המחלה בלבד.
הזיכוי יעשה לאחר שהוצג אישור רפואי מתאים לתקופת ההעדרות ולפי דרגת הזכאות של המשפחה.
העדרות רציפה של 14 ימי מחלה ועד חודש ישלם ההורה 60% משכר הלימוד עבור ימי המחלה בלבד.
העדרות רציפה של חודש ימים ומעלה ישלם ההורה 40% משכר הלימוד עבור ימי המחלה בלבד.
(עבור הימים בחודש בהם הילד/ה למד במעון ישלם ההורה 100 שכ"ל בהתאם לדרגה שנקבעה לו).

מאשר/ת שקראתי והבנתי את נושא ההתנהלות בכול הנוגע לילדים חולים. *
Required
הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה

22. הנני מתחייב/ת להודיע למנהלת ולצוות החינוכי במעון על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/ביתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה.

23. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על התחייבות מיוחדת שתסמר לנו ביחס לילד/ה עם המגבלה הרפואית ולנהוג בהתאם לאמור בו.

24 . בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/ביתי והמחייבת התיחסות ו/או טיפול מיוחד, במסגרת המעון. *
25. לבני/ביתי יש מגבלה רפואית המחייבת התיחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת המעון כגון: רגישות ו/או אלרגיה למזון, לתרופות או לגורם אחר, ליקוי שמיעה ו/או ראיה, התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירת נשימה. נא לפרט ולהסביר.
נא לצרף טפסים רפואיים אודות המגבלה/מחלה.
26. סוג דם של הילד/ה? *
27. שם קופת חולים וכתובת הסניף? *
28. שם הרופא/ה המטפל/ת? *
29. שם טיפת החלב?
30. אישור מתן אקמול במקרה חירום: הריני לאשר מתן אקמול לבני /בתי בשעת הצורך בכמות של . ( נא למעלה את הכמות ב CC ) *
22. ידוע לי כי הצוות ייתן סירופ להורדת חום לילדים אך ורק במקרי חירום של חום מאד גבוה, ורק לאחר אישור טלפוני מההורים. *
23. הולכת ילדים למעון והולכתם לביתם
בני/ביתי יגיע/תגיע כל בוקר למעון ויוצא/תוצא ממנו בלווית אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.
אני מתחייב להודיע לצוות המעון אם אדם מטעמי יגיע להוציא את בני/ביתי.
במידה ונהיה מעוניינים שבני/בתי יילקחו מהגן ע"י אדם מבוגר ששמו אינו מוזכר לעיל אנו מתחייבים להודיע על כך מראש למנהלת המעון או לצוות החינוכי בכיתת בני/בתי. במקרה כזה תתאפשר הוצאת בני/ביתי רק עם הצגת תעודה מזהה והרשאה בכתב או בטלפון חתומה על ידי
שמות המבוגרים הרשאים מטעמי להוציא את בני'ביתי מהמעון ( נא לציין שם מלא והקירבה לילד/ה) ? *
25. אישור צילום ילדי/ילדתי ופרסום תמונתו/תה
אני מודע/ת ומאשר/ת בזאת שצוות המעון יצלם את בני/ביתי וישלח אלי את התמונות במיל.כמו כן אני מודע/ת לכך שלעיתים בני/ביתי יופיעו בתמונות לצד ילדים נוספים ואין לי התנגדות לכך לרבות שתמונות בהן מופיע/ה ילדי/ילדתי ישלחו במיל להורי המעון. כמו כן אני מסכים שתמונה של בני/ביתי יתפרסמו לעיתים בעיתון המקומי של טבעון ובעמוד המעון באתר המתנ"ס באינטרנט. הנני מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המתנ"ס בשל שימוש שיעשה בתמונות של בני/בתי לצרכים אלו.
אישור צילום. *
Required
26.אישור הורים לכניסת אנשי מקצוע מגוון תחומי הדרכה
מעון חומד זוכה לליווי ייעוצי במגוון תחומי הדרכה. ההדרכה מיועדת לצוות ולהורים.
אנשי מקצוע נכנסים לכיתות וצופים בהתנהלות הילדים והצוות בזמן פעילות.
כאשר מתעורר חשש לבעיה התפתחותית של הילד יתקבל אישור מההורים לתצפית מכוונת והמלצותיה יועברו להורים.
לפי הנהלים אנו מידעים על כניסתם לכיתות לצרכי יעוץ והדרכה.
אישור כניסת אנשי מקצוע והדרכה? *
Required
27. פינוי ילדים בזמן חירום. מאשר/ת לאנשים הבאים לקחת את ילדי/ילדתי בשעת חירום אם לא אוכל להגיע בעצמי (נא לציין שם מלא וטלפון). *
ולראיה באתי/באנו על החתום. (שם מלא של ההורה + שם משפחה) *
שימו לב, לאחר מילוי הטופס ואישורו יש לעבור בקישור לטופס התשלום המקוון. מילוי טופס זה, ללא מילוי טופס התשלום שבהמשכו, לא יחשב כהרשמה מלאה ולא יחייב את המעון לשמור מקום לילד/ה .
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service