แบบฟอร์มการรับสมัคร Mentee โครงการ IMET MAX รุ่นที่ 4
โครงการ IMET MAX เปิดรับสมัคร Mentee รุ่นที่ 4 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 31 ม.ค. 65 (การสมัครจะนับว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ท่านกรอก Google Form นี้ และ ส่งเอกสารเพิ่มเติมทางอีเมล imetmax4@gmail.com ก่อนวันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 65 เวลา 20.00 น.)

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1. มีอายุระหว่าง 33-45 ปี (วันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร ต้องมีอายุครบ 33 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 46 ปีบริบูรณ์ โดยวันเกิดของผู้สมัครอยู่ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2519 - 31 ม.ค. 2532)
2. เป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
3. เป็นผู้ที่ต้องการได้รับคำแนะนำและมุมมองด้านการดำเนินชีวิตจาก Mentor
4. เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความต้องการที่จะสร้างคุณค่าแก่ผู้อื่นและสังคม
5. สามารถเข้าร่วมโครงการ Mentoring ได้ครบตามที่โครงการกำหนด (9 ครั้ง) และเข้าร่วมกิจกรรมได้สม่ำเสมอ
6. เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร
เมื่อท่านส่งใบสมัครใน Google form นี้เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร รายการที่ 1-6  มาที่ imetmax4@gmail.com
1. Curriculum Vitae (CV)  
2. รูปถ่ายขนาดไม่ต่ำกว่า 10 MB หรือภาพที่คมชัดสำหรับการใช้ตีพิมพ์และประชาสัมพันธ์  
3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมขีดคร่อมว่า "เพื่อการสมัครโครงการ IMETMAX รุ่นที่ 4 เท่านั้น")
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. Recommendation Letter จากผู้ที่รับรองท่านในการสมัครเข้าร่วมโครงการ (สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม PDF ได้จากช่องทาง https://imet.or.th/wp-content/uploads/2021/12/IMETMAX4_Recommendation_Letter_Form.pdf หรือแบบฟอร์ม DOC ได้จากช่องทาง https://imet.or.th/imetmax/ บริเวณเอกสารการสมัคร หัวข้อที่ 3)
6. คำถาม Essay จำนวน 4 ข้อ เป็น pdf format *โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล พร้อมหัวข้อคำถาม บน Header ของเอกสาร (https://imet.or.th/wp-content/uploads/2021/12/IMETMAX4_Questions.pdf)
7. เตรียมพร้อมเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม (ดาวโหลด ตารางกิจกรรมดังนี้ https://imet.or.th/wp-content/uploads/2021/12/IMETMAX4_Scheduled.pdf)

การเตรียมตัวสำหรับคำถามใน Section ที่ 4  Essay จำนวน 4 ข้อ (คำตอบข้อละไม่เกิน 500 words) มีดังต่อไปนี้
1. อะไรคือความภาคภูมิใจของท่านและอะไรคือสิ่งที่ท่านวางแผนให้เกิดความภาคภูมิใจในอนาคต หรือเป็นสิ่งที่ท่านได้สร้างแรงกระเพื่อม (Impacts) เชิงบวกต่อผู้อื่น
2. ในปัจจุบัน ท่านมีปัญหาสำคัญเรื่องใดบ้างที่เป็นอุปสรรคและความท้าทายในชีวิต ซึ่งท่านยังไม่ตกผลึกในแนวทางการแก้ไขหรือสามารถหาทางออกที่เหมาะสมได้ (Critical Unresolved Issues) และท่านเห็นว่าการมี Mentor จะช่วยท่านในการก้าวข้ามความท้าท้ายเหล่านี้ได้อย่างไร
3. กรุณาเลือกตอบคำถามข้อใดข้อหนึ่งจากคำถามต่อไปนี้
3.1) เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่ท่านร้องไห้ คือ เหตุการณ์ใด เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ด้วยสาเหตุใด (ต้องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก)
3.2) เหตุการณ์ใดในอดีตที่ทำให้ท่านรู้สึกเกิดความกระจ่างแจ่มแจ้งในเรื่องสำคัญของชีวิต (Feeling enlightened) เพราะเหตุใด และเหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่างไรบ้าง
4. โครงการ IMET MAX เชื่อว่าผู้นำที่ดีสามารถสร้าง Impact ที่เป็นรูปธรรมแก่ส่วนรวมและสังคม แนวคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้นำท่านใดที่ท่านอยากยึดถือเป็นแบบอย่าง เพราะเหตุใด และแนวคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตของผู้นำท่านใดที่ท่านไม่อยากยึดถือเป็นแบบอย่างหรืออยากหลีกเลี่ยง เพราะเหตุใด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy