Library Orientation and Information Searching for Chulalongkorn University Students - Term 2/2017

ขอเชิญนิสิตใหม่ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศเครือข่ายห้องสมุด จุฬาฯ (Library Orientation and Information Searching)”
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

ท่านจะได้เรียนรู้
- ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ ของสำนักงานวิทยทรัพยากร เช่น
ChulaConnex และ Learning & Sharing Arena
- CU Library Mobile Application
- การสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบ CU Single Search
- การอ่าน E-Books, E-Journals สาขาวิชาต่างๆ
- การจัดการรายการอ้างอิง เพื่อทำรายงาน บทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์
ด้วยโปรแกรม EndNote เบื้องต้น
- เครื่องมือตรวจสอบเพื่อป้องกันการคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)

วันเวลา : วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
- วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 : สำหรับนิสิตปริญญาตรี
- วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 : สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
(รอบเช้าเวลา 9.00 -11.00 น. / รอบบ่ายเวลา 13.30 -15.30 น.)

สถานที่ : ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร (สำหรับกลุ่มใหญ่ ไม่เกิน 60 คน)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครทางออนไลน์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
http://www.car.chula.ac.th หรือ https://goo.gl/SmaQid

ข้อมูลเพิ่มเติม :
1. จัดกิจกรรมให้เมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
2. ไม่จัดกิจกรรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน และโปรดตรวจสอบ
ข้อมูลวันที่จัดกิจกรรมในแบบฟอร์มสมัครทางออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ภารกิจบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2218-2936, 0-2218-2935, 0-2218-2931
E-mail : ilps@car.chula.ac.th

วันที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจาก วิทยากรติดภารกิจ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question