ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ "STEFANKA"
na potrzeby komunikacji z rodzicami i dziećmi na temat ofery zajęć i bieżących kwestii organizacyjnych
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego
Your answer
Imię i nazwisko Dziecka
Your answer
Klasa, do której chodzi dziecko
Your answer
Adres e-mail Rodzica / Opiekuna prawnego
Your answer
Telefon kontaktowy Rodzica / Opiekuna prawnego
Your answer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Fundację Rozwoju Dzieci „Stefanka” przy Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 27 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych jest dokonanie wszelkich czynności wynikających z statutowej działalności Fundacji.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Dzieci „Stefanka” przy Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 27
2) Za ochronę danych osobowych odpowiedzialny jest prezes Fundacji Rozwoju Dzieci „Stefanka”.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.
Zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną
Dziękujemy za wypełenienie dokumentu
W razie dodatkowych pytań prosimy o maila na adres: m.wojnarowska.fundacja.stefanka@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy