แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 (KM YRU Forum 2017)
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-301, 25-302 และ 25-304
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดเลือกข้อ ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ *
ประเด็นการเข้าร่วมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) *
Required
หน่วยงานที่สังกัด *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
โปรดเลือกในช่องคะแนนที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ *
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
เนื้อหามีความเหมาะสมและน่าสนใจ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเป็นไปอย่างทั่วถึงและชัดเจน
ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ความพึงพอใจด้านการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ *
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้นำเสนอประเด็น
เทคนิควิธีการนำเสนอ
ความชัดเจนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการ
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
ความพร้อมของสถานที่ดำเนินกิจกรรม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ความพร้อมด้านการให้บริการของคณะกรรมการดำเนินงาน
ความพร้อมอื่นๆ ในภาพรวม
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของการดำเนินกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
กระบวนการและขั้นตอนการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาพรวมประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
สามารถต่อยอดนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms