รับฟังความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน ระบบตรวจวัดข้อมูลน้ำท่วมบนผิวจราจรถนนสายหลักในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ (http://dds.bangkok.go.th)

    This is a required question