Formularz do refundacji szkolenia: Pomnażanie kapitału na rynku nieruchomości poprzez flipowanie, podnajem i gotowce inwestycyjne - edycja Olsztyn Styczeń 2020

Dzień Dobry,

Nazywam się Maciej Piątkowski, jestem koordynatorem szkolenia oraz Twoim osobistym opiekunem w procesie pozyskiwania refundacji. Szkolenie organizowane i realizowane jest przez Akademię Rozwoju Zawodowego Pomerania w partnerstwie z Rentumi.pl. Niniejszy formularz zawiera informacje, które są wymagane w procesie pozyskania refundacji. Uzupełnij je szczegółowo, abym mógł przygotować odpowiednie formalności na ich podstawie a dokładnie wniosek o refundację usługi szkoleniowej. Jeżeli chcesz otrzymać dokumenty, które za Ciebie wypełnię lub będziesz miał/a pytania w sprawie formularza, kieruj je bezpośrednio do mnie na podany niżej adres email, bądź skontaktuj się telefonicznie:

Twój osobisty opiekun:

Maciej Piątkowski
Koordynator ds. szkoleń
tel: +48 506 136 131
mpiatkowski@rentumi.pl
www.ekspertinwestycji.pl

Po przygotowaniu przeze mnie formularzy dot. refundacji, będę Cię prosił o weryfikację, wydruk, podpisanie ich i przesłanie pocztą/kurierem na adres operatora środków unijnych. Poinformuje Cię, który z operatorów jest odpowiedni dla siedziby Twojej firmy i na jaki adres wysłać dokumenty. Gdybyś miał/miała problemy w takiej organizacji dokumentów, również służę pomocą.

PS: Ten formularz jest widoczny tylko dla mnie a podane w nim informacje zostaną użyte do organizacji odpowiedniej dokumentacji w Twoim imieniu. Jeżeli masz wątpliwości, przeczytaj proszę załączoną na końcu klauzulę RODO. Pamiętaj, że wniosek o refundację możesz wypełnić i złożyć osobiście jeżeli nie chcesz, abyśmy zrobili to za Ciebie. Będzie to na pewno bardziej czasochłonne i skomplikowane jak na pierwszy raz.
Możesz posłużyć się formularzem dostępnym na stronie: https://www.screp.pl/uslugi-rozwojowe/fundusz-uslug-rozwojowych-i/dokumenty-do-pobrania/
Jeśli zdecydujesz się na samodzielne wypełnianie koniecznie poinformuj mnie o tym, abym mógł pilotować dalszą rejestrację. Zalecam jednak, abym zrobił to za Ciebie. Ważność dokumentów zgłoszeniowych, wynosi 3 miesiące od dnia złożenia ich do Operatora.

Informacja o zakwalifikowaniu się lub nie do objęcia wsparciem w ramach projektu przesyłana jest przez Operatora elektronicznie do Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej. Obowiązkiem Przedsiębiorcy jest zapewnienie prawidłowego działania adresu poczty elektronicznej (email), wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym, na który przekazywana będzie korespondencja kierowana do Przedsiębiorcy. Odpowiedzialność za brak skutecznego kanału szybkiej komunikacji, leży po stronie Przedsiębiorcy. Zaleca się sprawdzanie zawartości folderu wiadomości – śmieci (SPAM) skrzynki pocztowej.

Poniżej znajdziesz kluczowe informacje na temat:
1. Proces pozyskania Refundacji.
2. Proces otrzymania Refundacji.
3. Poziomy Refundacji.
4. Klauzula RODO.

--------------------------------- 1. Proces pozyskania dotacji ------------------------------

KROK 1: Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (zrobię to za Ciebie)

KROK 2: Minimum 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia - złożenie wniosku o refundację wraz ze skanami wymaganych dokumentów. (zrobię to za Ciebie)

Weryfikacji zostaną poddane:
- lokalizacja przedsiębiorstwa (oddziału/filii) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
- status MMŚP uczestnika projektu;
- warunki dotyczące możliwości udzielenia pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
- warunki: czy Uczestnik projektu jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu, czy działa w obszarze inteligentnych specjalizacji, czy uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER, czy wskazuje pracowników 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, czy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017r. poz. 986);
- wartość kwoty dofinansowania z limitami określonymi dla konkretnego MMŚP.

KROK 3. Diagnoza potrzeb rozwojowych - w celu określenia obszarów do rozwoju i potrzeb edukacyjno-doradczych Przedsiębiorstwa, bezpłatna dla Przedsiębiorców i realizowana przez pracownika Operatora tj. Doradcę mobilnego/stacjonarnego.

Przedsiębiorca w ramach diagnozy jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie wyboru każdej usługi
rozwojowej w zakresie:

3.1 zgodności tematyki wybranej usługi rozwojowej z prowadzonym rodzajem działalności;

3.2 zgodności tematyki wybranej usługi rozwojowej z zakresem zadań wykonywanych przez pracownika
delegowanego na usługę w przedsiębiorstwie;

3.3 zasadności wyboru usługi rozwojowej w aspekcie czasu trwania zatrudnienia pracownika
delegowanego na usługę;

3.4 zasadności wyboru usługi rozwojowej w aspekcie aktualnych/przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa i
sposobu ich realizacji poprzez usługę;

3.5 celu biznesowego usługi rozwojowej – wymiernych korzyści jakie przedsiębiorstwo osiągnie w wyniku
realizacji usługi.


KROK 4: Operator generuję Umowę Wsparcia i przesyła ją do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną. Przedsiębiorca podpisuje i parafuje na każdej stronie Umowę Wsparcia i przekazuje 2 egzemplarze do Operatora (osobiście, listownie lub mailowo).

KROK 5: Po podpisaniu umowy z Operatorem, Przedsiębiorca ma gwarancję refundacji kosztów szkolenia i wpłaca 100% ceny szkolenia na konto instytucji świadczącej usługę tj. Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem jej unieważnienia.

KROK 9: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej. Po zakończeniu usługi, przedsiębiorca składa Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej (zrobię to za Ciebie)

KROK 10: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy oceniają usługę rozwojową wypełniając ankietę w Bazie Usług Rozwojowych, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. (zrobię to za Ciebie)

KROK 11: Instytucja Szkoleniowa rozlicza usługę rozwojową poprzez złożenie do Operatora Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej wraz z załącznikami:

1. Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (Faktura VAT od Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
2. Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej, które otrzymasz od Akademia Rozwoju Zawodowego Pomerania – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
3. Kopie ankiet oceniających usługę (wydrukowana z Bazy Usług Rozwojowych) – potwierdzone za zgodność z oryginałem.

KROK 12: Operator rozlicza usługę rozwojową.

------------------------------------------------------------- Poziomy refundacji: -------------------------------------------------------------

WARUNKI REFUNDACJI 80%:

Poziom refundacji kosztów pojedynczej usługi rozwojowej może wynieść maksymalnie 80% kosztów tej
usługi o ile przedsiębiorstwo spełni co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- Jest mikro (do 10 pracowników) lub małym (do 50 pracowników) przedsiębiorstwem
- Prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa;
- Usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników w wieku 50 lat lub więcej lub pracowników o niskich kwalifikacjach;
- Jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu;
- Skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy;
- Uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020);
- Prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich1 lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze


UWAGA:
W przypadku wnioskowania o refundację, akceptacja wniosku po stronie Operatora oznacza gwarancję otrzymania środków!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja RODO:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i wykorzystywane w celu organizacji niezbędnej dokumentacji związanej z dostarczeniem usługi poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Dane te mogą zostać przekazane operatorom środków unijnych takich jak Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa w Gorzowie Wlkp. w celu organizacji refundacji usługi szkoleniowej.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Rentumi Sp. z o.o., al. Wyzwolenia 107, 71-432 Szczecin, NIP: 8522629480 e-mail: info@rentumi.pl
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy