แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาบอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 เพศของท่าน
Clear selection
2 ท่านมีอายุเท่าไร
Clear selection
3 ท่านจบการศึกษาระดับใด
Clear selection
4 ท่านประกอบอาชีพอะไร
Clear selection
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลนาบอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย
มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
การจัดสถานที่รอให้บริการ
ห้องน้ำสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ
มีน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ
การจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy