แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของสถานศึกษาในการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.วิธีการเก็บข้อมูลและรายงานจำนวนนักเรียน
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
ความไม่พึงพอใจมาก
ความไม่พึงพอใจปานกลาง
ความไม่พึงพอใจน้อย
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
2.เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแต่ละรายการ(5 รายการ/ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ค่าอาหารนักเรียนพักนอน)
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
ความไม่พึงพอใจมาก
ความไม่พึงพอใจปานกลาง
ความไม่พึงพอใจน้อย
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
3.ระยะเวลาในการแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุน 5 รายการ
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
ความไม่พึงพอใจมาก
ความไม่พึงพอใจปานกลาง
ความไม่พึงพอใจน้อย
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
4.ระยะเวลาในการแจ้งโอนเงินอุดหนุน
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
ความไม่พึงพอใจมาก
ความไม่พึงพอใจปานกลาง
ความไม่พึงพอใจน้อย
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
5.การแจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานทางเว็บไซด์ของ สนผ.
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
ความไม่พึงพอใจมาก
ความไม่พึงพอใจปานกลาง
ความไม่พึงพอใจน้อย
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
6.แนวทางการใช้จ่าย
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
ความไม่พึงพอใจมาก
ความไม่พึงพอใจปานกลาง
ความไม่พึงพอใจน้อย
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
6.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
6.2 ค่าหนังสือเรียน
6.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.5 เงินปัจจัยพื้นบานนักเรียนยากจน (ถ้ามี)
6.6 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน (ถ้ามี)
7. การใช้เงินอุดหนุนได้สองปีงบประมาณ
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
ความไม่พึงพอใจมาก
ความไม่พึงพอใจปานกลาง
ความไม่พึงพอใจน้อย
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
8. การส่งคืนเงินอุดหนุนเมื่อครบสองปีงบประมาณ
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
ความไม่พึงพอใจมาก
ความไม่พึงพอใจปานกลาง
ความไม่พึงพอใจน้อย
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
9. การรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน(SAR)
9. การรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน(SAR)
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ความไม่พึงพอใจมากที่สุด
ความไม่พึงพอใจมาก
ความไม่พึงพอใจปานกลาง
ความไม่พึงพอใจน้อย
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms