แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
การจัดทำแบบสำรวจเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ประเภทผู้รับบริการ *
0 points
Required
กรุณาเลือก  เพศ  (ชาย) (หญิง) *
0 points
เรื่องที่ท่านขอรับบริการ *
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง น่าเชื่อ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเชน
มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น จอดรถ น้ำดื่ม
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ควรปรับปรุงด้านใด(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.