แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ งานบริการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ งานบริการด้านต่างๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงงานบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป ซึ่งงานบริการดังกล่าวประกอบด้วย
1. การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
2. การขอรับหนังสือแบบเรียน
3. การแจ้งปัญหาการใช้งาน SSRU mail
4. การขอใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน กรณีชำระล่าช้า
5. การขอเบิกเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 สถานะ *
ตอนที่ 2 การรับรู้งานบริการของโรงเรียน
2.1 ท่านรับรู้ว่ามีงานบริการ ทั้ง 5 กิจกรรมของโรงเรียนหรือไม่ *
2.2 ท่านรับรู้งานบริการของโรงเรียนจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง) *
Required
2.3 ท่านเคยขอรับบริการงานบริการของโรงเรียนหรือไม่ (หากตอบ "ไม่เคย" ให้ข้ามข้อ 2.4 ไป) *
2.4 ท่านเคยใช้บริการเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ งานบริการของโรงเรียน
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. จัดลำดับขั้นตอนชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. รูปแบบตัวอักษรสวยงาม น่าสนใจ มีภาพประกอบได้เหมาะสม
4. ข้อมูลที่เผยแพร่ตรงตามความต้องการ/มีประโยชน์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ งานบริการ ระดับใด
ตอนที่ 4  ช่องทางการเผยแพร่งานบริการ ที่ท่านสามารถเข้าถึงและติดตามข้อมูลได้รวดเร็ว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือทำแบบสอบถาม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse