Registration Form / Đơn Ghi Danh
Thank you for your interest in Helping Link's online classes. Please fill-out the form below to register.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm tới lớp học trực tuyến của Helping Link/Một Dấu Nối. Xin vui lòng điền vào đơn dưới đây để đăng ký lớp.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Today's Date / Ngày Hôm nay *
MM
/
DD
/
YYYY
First Name / Tên
*
Middle Name / Tên lót *
Last Name / Họ *
Date of birth / Ngày sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
Email Address / Địa chỉ email *
Class information / Thông tin lớp học
Class information / Thông tin lớp học

1. Conversational English/Citizenship Class: You will learn more vocabulary as well as daily communication with native instructors while practicing with classmates. In addition, you will have the opportunity to gain a better understanding about the American culture as well as stay up to date with various useful information for your transitions in the US.

Lớp Đàm thoại Anh Văn/Thi Quốc : Quý vị sẽ được học hỏi thêm từ vựng cũng như ngữ vựng giao tiếp hàng ngày với giảng viên bản địa, thực hành giao tiếp với giảng viên và các học viên khác. Ngoài ra, quý vị sẽ có cơ hội để hiểu biết hơn về văn hóa Hoa Kỳ cũng như cập nhất những thông tin hữu ích khác trong việc giao lưu xã hội tại Hoa Kỳ.

2. Technology Class: Learn how to operate an iPhone/iPad to optimize its functions, including: image sharing, translating text, apps downloading, map utilizing, storage managing, etc. If you have any function wanting to learn, we would gladly address your need.

Lớp Công nghệ Thông tin: Quý vị sẽ học cách sử dụng iPhone/iPad để tận dụng các chức năng và ứng dụng, bao gồm: chia sẻ hình ảnh, phiên dịch, tải ứng dụng, sử dụng bản đồ, quản lý bộ nhớ, v.v. Nếu quý vị có bất kỳ chức năng nào muốn học thêm, trung tâm sẽ rất vui lòng đáp ứng.
Are you a returning student? Quý vị có phải là học viên cũ của trung tâm không? *
Class to register / Đăng ký lớp
*
Required
Class Quarter / Khóa Học:
*
Full Home Address / Địa chỉ nhà
*
Please enter your full home address, including house number, street name, and unit number if applicable.

Xin vui lòng điền địa chỉ hoàn chỉnh, bao gồm số nhà, tên đường, số căn hộ nếu có
City / Thành Phố
*
State / Tiểu Bang
*
Please enter your state if you are not from Washington. 

Vui lòng điền tiểu bang nếu quý vị không đến từ bang Washington.
Zip Code / Mã Vùng
*
Enter a valid 5-digit number for zipcode. 

Xin vui lòng điền số mã vùng
Country / Quốc gia
*
Phone number / Số điện thoại
*
Please enter your phone number in this format: (XXX) XXX-XXXX. 

Xin vui lòng điền số điện thoại của quý vị theo mẫu sau đây: (XXX) XXX-XXXX
Personal Information / Thông tin cá nhân:
*
If previously attend a ESL learning class, which school or college did you attend? 

Nếu quý vị từng học qua một lớp Anh Ngữ, nêu tên trường nơi quý vị từng học?
Educational Level / Trình độ học vấn:
Clear selection
W.D.L or W.I.D / Thẻ Căn Cước:
*
Please enter your ID number. 

Vui lòng điền số thẻ căn cước của quý vị.
Are you a U.S. citizen? / Quý vị có phải là công dân Mỹ không?
*
If No, your Alien # / Nếu không, số thẻ xanh:  
Date of entrance to the US / Ngày đến Mỹ:      
*
MM
/
DD
/
YYYY
Employment Status / Nghề Nghiệp:
*
Annual Income Group / Mức Thu nhập
*
Total people in household / Số thành viên trong gia đình:    
*
Number of Children under 18 / Số thành viên dưới 18 tuổi:  
*
Are you a Single Parent / Bạn là cha hoặc mẹ đơn thân?
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Helping Link. Report Abuse