แบบยื่นข้อเสนอโครงการ Innovation hub 2560รอบพิเศษ
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอโครงการได้ที่ goo.gl/w4RsBT
ขออนุญาตถามรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการประสานงานในครั้งต่อๆไปได้ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
Email address *
1.ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าโครงการ *
(ขอให้ตอบในรูปแบบ 1.คำนำหน้าชื่อที่ใส่ตำแหน่งทางวิชาการ + 2.ชื่อ +3.นามสกุล)
Your answer
2.สังกัดหน่วยงาน หัวหน้าโครงการ *
(ขอให้ตอบเรียงในรูปแบบ 1.มหาวิทยาวิทยาลัย...+2.คณะ.....+3.ภาควิชา...)
Your answer
3.ชื่อโครงการ *
Your answer
4.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หัวหน้าโครงการ *
(เบอร์หน่วยงาน หรือเบอร์บ้าน)
Your answer
5.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หัวหน้าโครงการ *
(เบอร์โทรศัพท์มือถือ)
Your answer
6.หมายเลขโทรสาร หัวหน้าโครงการ *
Your answer
7. ID line *
หากหัวหน้าโครงการไม่มี ID line ขอให้ส่ง ID line ของผู้ที่จะเป็นผู้ประสานงานของท่านมาแทนได้
Your answer
8.ชื่อ-นามสกุล + สังกัดหน่วยงาน+ เบอร์โทร +email ของผู้ร่วมโครงการ *
(ขอให้ตอบในรูปแบบ 1.คำนำหน้าชื่อที่ใส่ตำแหน่งทางวิชาการ + 2.ชื่อ +3.นามสกุล+สังกัดหน่วยงานที่ระบุเพียงชื่อมหาวิทยาลัย +เบอร์โทร+email เรียงมาเป็นแต่ละบุคคลเลยนะคะ)
Your answer
9.เหตุผลที่โครงการนี้ควรได้รับการสนับสนุน *
Your answer
10.ข้อมูลผู้ประกอบการ ชื่อบริษัท / วิสาหกิจชุมชน *
Your answer
11. ที่อยู่ของสถานประกอบการ /บริษัท / วิสาหกิจชุมชน *
ตอบโดยเรียงดังนี้ 1จังหวัด+2อำเภอ/เขต+3ตำบล/แขวง+4หมู่ที่+5เลขที่+6เบอร์โทร+7Email
Your answer
13.ประเภทโครงการที่เสนอ *
14.จำนวนผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา (ผลิตภัณฑ์) *
Your answer
15.จำนวนเกษตรกร/SME ที่ได้รับการพัฒนา และถ่ายทอดให้สามารถใช้เทคโนโลยี (ราย/คน) *
Your answer
16.อัตรารายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ *
Your answer
17.งบประมาณที่เสนอ จำนวน (บาท) *
Your answer
ข้อกำหนดเบื้องต้นที่ผู้เสนอโครงการจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน คือ 1.โครงการที่เสนอจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 2.มีการแนบเอกสารประกอบครบถ้วนคือ 2.1ประวัติทีมงานหลัก ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญ ผลงานการวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 2.2 ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและหนังสือแสดงความจำนงขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ/สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในกรณียังไม่ได้จดแจ้งให้ส่งเอกสารแสดงความจำนงอนุญาตให้ใช้สิทธิ 2.3 แบบยืนยันความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 2.4 ส่งไฟล์ใบสมัครที่มีการลงนามโดยหัวหน้าโครงการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และเอกสารประกอบในข้อ 2.1-2.3 มาที่ academic2012services@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น ท่านที่ยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน academic2012services@gmail.com แล้ว โปรด IN BOX แจ้งว่าได้ส่งเอกสารแล้ว มาที่ https://www.facebook.com/kuservice.ku.ac.th ด้วยนะคะ ในกรณีที่ผู้เสนอโครงการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นนี้ คณะกรรมการจะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการของท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารของโครงการ Innovation Hubs : Agriculture & Food หรือ IN BOX สอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ FP สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/kuservice.ku.ac.th/
Your answer
Captionless Image
Your answer
QR Code of this Form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN6xASuMeL0yjdy7RHkkkwLbT1rAj9vBhOZHZO0cYyMUlgfg/viewform
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service