รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คำชี้แจง : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
ชื่อโรงเรียน *
(ไม่ต้องระบุคำว่า "โรงเรียน")
Your answer
เครือข่ายสถานศึกษาที่ *
ให้เลือกจากปุ่ม
เปิดสอนระดับการศึกษา *
ให้เลือกรายการที่ตรงกับสภาพจริง
ขนาดโรงเรียน *
ให้เลือกรายการที่ตรงกับจำนวนนักเรียนของท่าน
ผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ให้กรอกข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติของสถานศึกษาตามสภาพจริง
ด้านหลักสูตรสถานศึกษา *
ให้ระบุ/เลือกรายการเอกสารที่ปรากฏตามสภาพจริงได้มากกว่า ๑ รายการ
Required
ประสิทธิภาพด้านหลักสูตรสถานศึกษา *
ให้ประเมินตนเองตามสภาพจริงเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไม่ได้ปฏิบัติ
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติและรายงานผลทุกครั้ง
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
๒.การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
๓.การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๔.การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๕.การนำหลักสูตรสถานศึกษาใช้ในชั้นเรียน
๖.การนิเทศ ชี้แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๗.การส่งเสริม สนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๘.การติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๙.การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๑๐.รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
ให้เขียนบอกเป็นรายข้อโดยใส่หมายเลขข้างหน้าแต่ละข้อ
Your answer
ด้านการจัดการเรียนรู้ *
ให้ระบุ/เลือกรายการเอกสารที่ปรากฏตามสภาพจริงได้มากกว่า ๑ รายการ
Required
ประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ *
ให้ประเมินตนเองตามสภาพจริงโดยใช้จำนวนครูในสถานศึกษาคิดเทียบเกณฑ์เป็นร้อยละ ดังนี้ ร้อยละ๘๐ ขึ้นไป ระดับดีมาก; ร้อยละ ๗๙-๗๐ ระดับดี: ร้อยละ ๖๙-๖๐ ระดับค่อนข้างดี; ๕๙-๕๐ ระดับพอใช้: ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ระดับควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
ดีมาก
๑.การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสู่หน่วยการเรียนรู้
๒.การจัดทำกำหนดการสอนของครู
๓.การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔.จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
๕.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
๖.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)
๘.การกำหนดภาระงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนรายหน่วยการเรียนรู้
๙.การนิเทศ ชี้แนะ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑๐.การกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างสม่ำเสมอ
๑๑.การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
๑๒.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็นรายบุคคล
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
ให้เขียนบอกเป็นรายข้อโดยใส่หมายเลขข้างหน้าแต่ละข้อ
Your answer
ด้านสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
ให้ระบุ/เลือกรายการเอกสารที่ปรากฏตามสภาพจริงได้มากกว่า ๑ รายการ
ประสิทธิภาพด้านสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
ให้ประเมินตนเองตามสภาพจริงโดยใช้จำนวนครูในสถานศึกษาคิดเทียบเกณฑ์เป็นร้อยละ ดังนี้ ร้อยละ๘๐ ขึ้นไป ระดับดีมาก; ร้อยละ ๗๙-๗๐ ระดับดี: ร้อยละ ๖๙-๖๐ ระดับค่อนข้างดี; ๕๙-๕๐ ระดับพอใช้: ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ระดับควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
ดีมาก
๑.การวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
๒.การวางแผนการใช้สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
๓.การผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
๔.การใช้สื่อ นวัตกรรรม เทคโนโลยี ประกอบการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ปฎิบัติจริง
๕.การประเมินผลการใช้สื่อ  นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๖.นิเทศ แนะนำ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูจัดหา  ผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรม และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
๗.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
๘.รายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
ให้เขียนบอกเป็นรายข้อโดยใส่หมายเลขข้างหน้าแต่ละข้อ
Your answer
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
ให้ระบุ/เลือกรายการเอกสารที่ปรากฏตามสภาพจริงได้มากกว่า ๑ รายการ
ประสิทธิภาพด้านการวัดและประเมินผลการเรียน *
ให้ประเมินตนเองตามสภาพจริงโดยใช้จำนวนครูในสถานศึกษาคิดเทียบเกณฑ์เป็นร้อยละ ดังนี้ ร้อยละ๘๐ ขึ้นไป ระดับดีมาก; ร้อยละ ๗๙-๗๐ ระดับดี: ร้อยละ ๖๙-๖๐ ระดับค่อนข้างดี; ๕๙-๕๐ ระดับพอใช้: ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ระดับควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
ดีมาก
๑.การวางแผนปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
๒.การกำหนดสัดส่วนคะแนนประเมินผลระหว่างปีและปลายปี
๓.การจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายตัวชี้วัด
๔.การกำหนดปฏิทินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕.ดำเนินการวัดและประเมินผู้เรียนเป็นไปตามกำหนดการ
๖.การนิเทศ แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนในชั้นเรียน
๗.การกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานวัดผลและงานทะเบียนโรงเรียน
๘.รายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบสม่ำเสมอ
๙.นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
ให้เขียนบอกเป็นรายข้อโดยใส่หมายเลขข้างหน้าแต่ละข้อ
Your answer
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ให้ระบุ/เลือกรายการที่ปฏิบัติตามสภาพจริงได้มากกว่า ๑ รายการ
ประสิทธิภาพด้านการประกันคุณภาพภายใน *
ควรปรับปรุง
พอใข้
ค่อนข้างดี
ดี
ดีมาก
๑.การวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
๒.การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓.การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
๔.การกำกับ ติตตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานประกันคุณภาพภายในอย่างสม่ำเสมอ
๕.การรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
๖.การนำผลติดตามตรวจสอบและการประเมินตนเองไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
ให้เขียนบอกเป็นรายข้อโดยใส่หมายเลขข้างหน้าแต่ละข้อ
Your answer
ด้านการนิเทศภายใน *
ให้ระบุ/เลือกรายการเอกสารที่ปรากฏตามสภาพจริงได้มากกว่า ๑ รายการ
Required
ประสิทธิภาพด้านการนิเทศภายใน *
ควรปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
ดีมาก
๑.การประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน
๒.การดำเนินการนิเทศภายในเป็นไปตามกำหนดการ
๓.การติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานนิเทศภายในโดยสถานศึกษา
๔.การนำผลการนิเทศภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕.การแนะนำ ช่วยเหลือและสนับสนุนแนวทางการนิเทศภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
๖.การปฏิบัติการนิเทศของหน่วยงานต้นสังกัดสามารถช่วยเหลือสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
๗.การนิเทศโดยหน่วยงานต้นสังกัดสอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษา
๘.ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติภารกิจการนิเทศเป็นแบบกัลยาณมิตร
๙.การเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษา
๑๐.การส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายนิเทศให้มีความเข้มแข็ง
๑๑.การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านปัจจัยอื่นๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด อาทิ งบประมาณ เอกสาร เครื่องมือ
๑๒,การรายงานผลการนิเทศภายในของสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
ให้เขียนบอกเป็นรายข้อโดยใส่หมายเลขข้างหน้าแต่ละข้อ
Your answer
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียน *
งานวิชาการโรงเรียน ได้กำหนดขอบข่ายภารกิจงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ตามศักยภาพของตนเอง
ไม่มีการดำเนินงาน
มีการดำเนินงาน
๑) การวางแผนงานด้านวิชาการ
๒) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
๓) การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
๔) การแนะแนว
๕) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
๖) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับองค์กรอื่น
๗) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรและสถาบันอื่น
๘) การพัฒนา ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
๙) การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ให้เขียนบอกเป็นรายข้อโดยใส่หมายเลขข้างหน้าแต่ละข้อ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms