ใบสมัคร
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวผู้สมัคร ในการนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ประจำปี 2561
ข้าพเจ้า *
ยศ/ชื่อ/นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
สังกัด *
Your answer
มีความประสงค์ เข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 *
เหตุผลที่เข้ารับการศึกษา เนื่องจาก
Your answer
สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดว่าจะได้รับภายหลังจบการศึกษาหลักสูตรฯ นี้แล้ว คือ *
Your answer
ในการสมัครเข้ารับการศึกษาครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบประวัติย่อตามแบบที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกำหนดไว้มาพร้อมนี้ และข้าพเจ้าได้แนบสำเนาเอกสารสำคัญ ดังนี้ *
( นำเอกสารมายื่นในวันส่งหลักฐาน พร้อมเอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบหลักฐานด้านล่างสุดของฟอร์ม )
มี
ไม่มี
สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (ภาคเอกชน)
สำเนาหนังสือจดทะเบียน บริษัท (ภาคเอกชน) จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนรถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ
ภาพถ่าย ขาว ดำ หรือสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ชุดสุภาพ ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
แบบตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.๑) จำนวน 4 ชุด
คำรับรองของนักศึกษาหลักสูตร (ภาคเอกชน) จำนวน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ (จากสถานพยาบาลของรัฐ)
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ยศ/ชื่อ/นามสกุล *
Your answer
Rank/Name *
ยศ/ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
กรุ๊ปเลือด *
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
เลขหนังสือเดินทางราชการ
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
Your answer
วันหมดอายุ เลขหนังสือเดินทางราชการ
วัน เดือน ปี (พ.ศ.)
Your answer
วันเกิด *
วัน เดือน ปี (พ.ศ.)
Your answer
เชื้อชาติ
Your answer
สัญชาติ
Your answer
ศาสนา *
ตำแหน่ง (ภาษาไทย) *
Your answer
ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
หน่วยงานต้นสังกัด *
Your answer
ลักษณะงาน *
Your answer
รับเงินเดือน
ระดับ
Your answer
เงินเดือน/บาท
Your answer
เงินเพิ่มพิเศษ/ตำแหน่ง/บาท
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
เลขที่,ซอย,ถนน,แขวง/ตำบล,เขต/อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์ *
ที่ทำงาน ( กรุณากรอกตามรูปแบบดังตัวอย่าง เช่น 02-999-9999 )
Your answer
มือถือ *
***กรุณากรอกตามรูปแบบดังตัวอย่าง เช่น 099-999-9999
Your answer
โทรสาร
***กรุณากรอกตามรูปแบบดังตัวอย่าง เช่น 02-999-9999
Your answer
E - mail
Your answer
หน่วยงานที่ทำงาน(สำหรับออกใบเสร็จเพื่อนำไปเบิกจ่ายหน่วยต้นสังกัด) (ภาษาไทย)
เลขที่,ซอย,ถนน,แขวง/ตำบล,เขต/อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์
Your answer
หน่วยงานที่ทำงาน(สำหรับออกใบเสร็จเพื่อนำไปเบิกจ่ายหน่วยต้นสังกัด) (ภาษาอังกฤษ)
Address No , Soi , Road , Sub-distric , Distric , Province , Postal
Your answer
สถานภาพการสมรส
ชื่อคู่สมรส
Your answer
Name
ชื่อคู่สมรส (ภาษาอังกฤษ )
Your answer
อาชีพ/ตำแหน่ง
ของคู่สมรส
Your answer
วัน เดือน ปี เกิด
คู่สมรส
Your answer
เชื้อชาติ
Your answer
สัญชาติ
Your answer
ศาสนา
บุตร
จำนวน/คน , อายุ , การศึกษา
Your answer
โรคประจำตัว
กรุณาระบุ หากมีโรคประจำตัว
Your answer
อุบัติเหตุที่เคยได้รับ
Your answer
อาหารพิเศษ
กีฬา
Your answer
2. ข้อมูลการศึกษา
(สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา , สถาบันการศึกษา , ปี พ.ศ.)
ปริญญาตรี (สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา , สถาบันการศึกษา , ปี พ.ศ.) *
Your answer
ปริญญาโท (สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา , สถาบันการศึกษา , ปี พ.ศ.)
Your answer
ปริญญาเอก (สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา , สถาบันการศึกษา , ปี พ.ศ.)
Your answer
ประเทศที่เคยดูงาน
Your answer
3. ข้อมูลทางทหาร
เฉพาะข้าราชการทหาร (หลักสูตร , รุ่นที่ , พ.ศ. , ประเทศที่จบหลักสูตร)
Your answer
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับประกอบหลักฐาน *
คลิกที่ ลิงค์ เพื่อ ดาวน์โหลดไฟล์ (.docx) ใช้การพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ Word เท่านั้น และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Required
***กรุณาทำเครื่องหมายถูกหน้า ข้อความลิงค์ " เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จสิ้นแล้ว " ก่อนทำการยืนยันในการส่งฟอร์มใบสมัคร และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวผู้สมัคร ในการนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
กองการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 02 276 4635
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง. Report Abuse - Terms of Service