รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
แบบสำรวจ
แบบประเมินความพึงพอใจกับการให้บริการงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ *
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านสถานที่ที่ให้บริการประชาชน *
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การให้คำแนะนำและอธิบาย สำหรับการติดต่อราชการ จากเจ้าหน้าที่ *
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการต้อนรับประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ * *
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (ภาษีโรงเรือน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่) *
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขอข้อมูลในพื้นที่ตำบล *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy