แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) นักเรียนโครงการ Cyber Classroom

* Required

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม

  โปรดเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแต่ละหมายเลขมีความหมายดังนี้ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
  1. ความเหมาะสมของวัน-เวลา
  2. ความเหมาะสมของสถานที่
  3. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
  4. ความพร้อมเพียงในด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  5. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ ICT
  Please enter one response per row
  6. ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร
  7. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
  8. การเปิดโอกาสให้ซักถามและการตอบข้อซักถาม
  Please enter one response per row
  9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาก่อนการอบรม
  10. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลังการอบรม
  11. การนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์
  12. ท่านมีความพึงพอใจในการเข้ารวมอบรมโดยภาพรวม
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question

  งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒