แบบทดสอบ ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อที่ 1

เรื่องค่ากลางของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (10 คะแนน)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question