สำนักวิทยบริการฯ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการด้านเครือข่าย และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(e-Services) ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ การปรับปรุงและพัฒนาการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น ๔ ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 : ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 : สำรวจความพึงพอใจการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (e-Services)
ตอนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-----------------------------------------------------------------------------------
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ระดับการศึกษา *
1.4 สังกัด คณะ/สำนัก/สถาบันฯ
หน่วยงานอื่นๆ โปรดระบุ(..................................)
Your answer
1.5 ศูนย์การศึกษา / ที่ตั้ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service