Upitnik za uposlenice u trgovini
Svi Vaši navodi služe isključivo za projektne aktivnosti čiji je osnovni cilj stvaranje boljih uslova rada žena zaposlenih u trgovini u BiH, ukazivanje na pojave diskriminacije i pokretanje kampanje "STOP radnoj nedjelji".
PROFIL ISPITANICE
Molimo Vas da date tačne i istinite informacije
Ime i prezime
Mjesto prebivališta (općina, kanton, entitet) *
Dob *
Kontakt podaci (telefon/mail) *
Trgovina u kojoj radite/ste radile: *
Navedite vremenski period Vašeg zaposlenja u oblasti trgovine *
U trgovini sam (na): *
Moj radno pravni status je: *
Članica sam Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH *
Ukoliko je Vaš odgovor NE, molimo da navedete razloge
INFORMISANOST O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA
Ovaj dio odnosi se na Vaše lično poznavanje prava i obaveza koji proizlaze iz ugovornih odnosa
Koji od navedenih propisa uređuju Vaša prava i obaveze kao uposlenice? (možete navesti jedan ili više odgovora kao tačne) *
Required
Da li ste upoznati sa svojim pravima i obavezama? *
U kojoj mjeri ste upoznati sa svojim pravima i obavezama *
Uopće nisam upoznata
Sasvim sam upoznata
Na koji način ste upoznati o svojim pravima i obavezama vezano radni odnos? *
Na koji način ste se zaposlili u trgovini? *
Da li za Vaše zaposlenje poslodavac/ka koristi sredstva za poticaj zapošljavanja od strane zavoda za zapošljavanje?
Clear selection
Da li proces zasnivanja radnog odnosa u oblasti trgovine smatrate transparentnim?
Clear selection
Da li ste sa poslodavcem/kom potpisali Ugovor o radu? *
Da li je prije zasnivanja radnog odnosa poslodavac/ka vršio/la provjeru Vaših radnih sposobnosti? *
Ako imate zaključen ugovor o radu sa poslodavcem/kom, molimo zaokružite koja od sljedećih pitanja su uređena tim ugovorom *
Required
Da li Vam je dostupan Kolektivni ugovor? *
Da li ste kod zasnivanja radnog odnosa imali probni rad? *
Koliko je trajao Vaš probni rad?
Koliko traje Vaše sedmično radno vrijeme? *
Kako je raspoređeno Vaše sedmično radno vrijeme? *
Da li je Vaš rad obuhvaćen preraspodjelom radnog vremena (da radite drugačiji vremenski period od onoga koji je utvrđen u Ugovoru o radu)? *
Da li Vam je omogućeno pravo na korištenje prava na 30 min. odmor u toku dana? *
Ako je Vaš prethodni odgovor potvrdan, navedite ko Vas mijenja za vrijeme korištenja pauze.
Na koji način Vi koristite svoj 30 min. odmor?
Da li Vam je osiguran sedmični odmor? *
Ako je Vaš prethodni odgovor potvrdan, molimo navedite dane kojim Vam je omogućeno/dozvoljeno korištenje sedmičnog odmora.
Clear selection
Šta mislite o radu trgovine nedjeljom, posebno do kasnih popodnevnih sati? *
Ukoliko je Vaš prethodni odgovor pod OSTALO, molimo Vas da detaljnije iznesete svoje mišljenje
Da li Vam je osigurano pravo na korištenje godišnjeg odmora? *
Koliko dana obuhvata Vaš godišnji odmor
Da li Vaš godišnji odmor možete koristiti u dva dijela i u periodu kada želite? *
Da li Vam je omogućeno korištenje plaćenog odsustva? *
Ako je Vaš odgovor potvrdan molimo Vas navedite u kojim situacijama Vam je dozvoljeno korištenje plaćenog odsustva *
Required
Ako ste odabrali jedan od gore navedenih odgovora, molimo Vas navedite u kojem trajanju je dozvoljeno korištenje plaćenog dopusta
Da li Vam poslodavac/ka isplaćuje platu na vrijeme? *
Da li Vam poslodavac/ka dostavlja obračun plaće? *
Da li Vam poslodavac/ka uplaćuje doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje? *
Da li Vam poslodavac/ka nadoknađuje troškove prijevoza na posao i s posla? *
Da li blagajnice u objektu u kojem radite mogu koristiti stolicu? *
Šta je po Vašem mišljenju vezano za ovo ograničenje i da li mislite da to ima negativan uticaj na zdravlje uposlenica?
Diskriminacija
Vašim odgovorima ćete nam pomoći da saznamo koliko ste upoznate s pojmom i oblicima diskriminacije, te sa kojim oblicima diskriminacije se susrećete/ili ste izložene na svom radnom mijestu
Šta od sljedećih radnji smatrate da je diskriminacija? (Molimo zaokruzite sve odgovore koje smatrate tačnim) *
Required
Da li smatrate da su uposlenice u trgovinskoj djelatnosti diskriminirane? *
Ukoliko je Vaš odgovor potvrdan, molimo Vas da na navedete razloge ovakvog stajališta i koja je najčešća osnova i oblik diskriminacije.
Da li ste na radnom mjestu bili izloženi nekom od oblika diskriminacije
Clear selection
Ako je Vaš odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete kojem obliku diskriminacije na radnom mjestu ste bili izloženi
Da li ste bili izloženi seksualnom zlostavljanju na poslu? *
Ako je Vaš odgovor potvrdan, molimo navedite od koga (šef, radni kolega, kupac....)?
Da li ste na poslu bili izloženi mobingu od šefa/ice? *
Ako je Vaš odgovor potvrdan, molimo Vas navedite na koji način ste bili izloženi mobingu
Da li smatrate rad nedjeljom oblikom diskriminacije *
Ako je Vaš odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete po kojem osnovu je rad nedjeljom oblik diskriminacije
Šta bi po Vašem mišljenju trebalo poduzeti kako bi se prevenirala diskriminacija uposlenica u oblasti trgovine?
U slučaju da smatrate da je Vaše pravo iz radnog odnosa povrijeđeno ili da ste diskriminirani na radnom mjestu, za pomoć ćete se obratiti kojem od navedenih subjekata? *
Required
Kako ocjenjujete ulogu Sindikata u zaštiti prava uposlenika u oblasti trgovine? *
Šta bi po Vašem mišljenju trebalo uraditi da se ojača uloga Sindikata? *
Da li postoji solidarnost među radnicima/ama u trgovini?
Clear selection
Šta bi po Vašem mišljenju trebalo poduzeti da se situacija unaprijedi?
Kako ocjenjujete ulogu inspekcije u zaštiti prava radnika/ca? *
Ako je Vas odgovor negativan, molimo Vas da navedete zašto
Clear selection
Ovaj Upitnik nastao je uz finansijsku podršku Evropske unije, sufinansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida). Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Fondacije "Akademija za žene" i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy