City of Vallejo City Manager Community Survey 
Thank you for participating in our survey. We want to hear your feedback so we can get a sense of what the community is looking for in the next City Manager. Please fill this quick survey and let us know your thoughts (your answers will be anonymous).

Gracias por participar en nuestra encuesta. Queremos conocer su opinión para hacernos una idea de lo que la comunidad busca en el próximo administrador municipal. Rellene esta rápida encuesta y déjenos saber su opinión (sus respuestas serán anónimas).

Salamat sa iyong pakikilahok sa aming survey. Gusto naming marinig ang iyong feedback para maunawaan namin kung ano ang hinahanap ng komunidad sa susunod na Tagapamahala ng Lungsod. Mangyaring punan ang mabilisang survey na ito at ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin (hindi makikilala ang iyong mga sagot).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
How important is it for the new City Manager to have prior experience working in municipal government?

¿Hasta qué punto es importante que el nuevo administrador municipal tenga experiencia previa en la administración municipal?

Gaano kahalaga para sa bagong Tagapamahala ng Lungsod na magkaroon ng naunang karanasan sa pagtatrabaho sa pamahalaang munisipal?
*
Not Important/No es importante/Hindi Mahalaga
Very Important/Muy importante/Napakahalaga
Please specify any particular experiences or backgrounds you believe are crucial for the new city manager to possess:

Por favor, especifique cualquier experiencia o formación particular que considere crucial que posea el nuevo administrador municipal: 

Mangyaring tukuyin ang anumang partikular na karanasan o kasaysayan sa paglilingkod na pinaniniwalaan mong mahalaga na mataglay para sa bagong tagapamahala ng lungsod: 
*
How important is it for the new city manager to prioritize communication with the community and maintain transparency in decision-making processes?

¿Hasta que punto es importante que el nuevo administrador municipal priorice la comunicación con la comunidad y mantenga la transparencia en los procesos de toma de decisiones? 

Gaano kahalaga para sa bagong tagapamahala ng lungsod na unahin ang komunikasyon sa komunidad at panatilihin ang pagiging transparent sa mga proseso ng paggawa ng desisyon? 

*
Not Important/No es importante/Hindi Mahalaga
Very Important/Muy importante/Napakahalaga
What methods of communication do you prefer the city manager to utilize for engaging with the community? (e.g., town hall meetings, online forums, social media updates, etc.)

¿Qué métodos de comunicación prefiere que utilice el administrador municipal para relacionarse con la comunidad? (por ejemplo, reuniones en el ayuntamiento, foros en línea, actualizaciones en las redes sociales, etc.) 

Anong mga paraan ng komunikasyon ang gusto mong gamitin ng tagapamahala ng lungsod para sa pakikipag-ugnayan sa komunidad? (halimbawa, mga pagpupulong sa bulwagan ng bayan, online na forum, update sa social media, atbp.) 
*
What leadership qualities do you believe are essential for the new city manager to effectively lead our community?

¿Qué cualidades de liderazgo cree que son esenciales para que el nuevo administrador municipal dirija eficazmente nuestra comunidad? 

Anong mga katangian ng pamumuno ang pinaniniwalaan mong mahalaga para sa bagong tagapamahala ng lungsod para maging epektibo sa pamumuno sa ating komunidad? 
*
How important is it for the new city manager to demonstrate accountability for their actions and maintain a high level of integrity in their role?

¿Hasta qué punto es importante que el nuevo administrador municipal se responsabilice de sus actos y mantenga un alto nivel de integridad en su cargo? 

Gaano kahalaga para sa bagong tagapamahala ng lungsod na ipakita ang pagiging responsable para sa kanyang mga pagkilos at mapanatili ang isang mataas na antas ng katapatan sa kanilang tungkulin? 
*
Not Important/No es importante/Hindi Mahalaga
Very Important/Muy importante/Napakahalaga
How important is it for the new city manager to actively engage with various community groups and stakeholders?

¿Hasta qué punto es importante que el nuevo administrador municipal se comprometa activamente con los distintos grupos comunitarios y partes interesadas? 

Gaano kahalaga para sa bagong tagapamahala ng lungsod na aktibong makipag-ugnayan sa iba't ibang grupo ng komunidad at sa mga stakeholder? 
*
Not Important/No es importante/Hindi Mahalaga
Very Important/Muy importante/Napakahalaga
Are there specific community issues or concerns you believe the new city manager should prioritize in their agenda?

¿Cree que el nuevo administrador municipal debería dar prioridad en su agenda a algún asunto o preocupación específicos de la comunidad?

Mayroon bang mga partikular na isyu o alalahanin sa komunidad na pinaniniwalaan mong dapat unahin ng bagong tagapamahala ng lungsod sa kanilang agenda? 
*
How important is it for the new city manager to have a clear vision for the city's future development and growth?

¿Hasta qué punto es importante que el nuevo administrador municipal tenga una visión clara del futuro desarrollo y crecimiento de la ciudad? 

Gaano kahalaga para sa bagong tagapamahala ng lungsod na magkaroon ng isang malinaw na pananaw para sa hinaharap na pag-unlad at paglago ng lungsod?
*
Not Important/No es importante/Hindi Mahalaga
Very Important/Muy importante/Napakahalaga
How important is it for the new city manager to demonstrate accountability for their actions and maintain a high level of integrity in their role?

¿Hasta qué punto es importante que el nuevo administrador municipal se responsabilice de sus actos y mantenga un alto nivel de integridad en su cargo? 

Gaano kahalaga para sa bagong tagapamahala ng lungsod na ipakita ang pagiging responsable para sa kanyang mga pagkilos at mapanatili ang isang mataas na antas ng katapatan sa kanilang tungkulin? 
*
Not Important/No es importante/Hindi Mahalaga
Very Important/Muy importante/Napakahalaga
What measures would you like to see in place to ensure accountability and transparency within the city manager's office?

¿Qué medidas le gustaría que se aplicaran para garantizar la responsabilidad y la transparencia en la oficina del administrador municipal? 

Anong mga hakbang ang gusto mong makitang mapatunayan para matiyak ang pagiging responsable at transparent sa loob ng tanggapan ng tagapamahala ng lungsod? 
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bob Hall & Associates. Report Abuse