Formularz rejestracyjny na Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - Luboń, od 13-01-2024 r.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia PERUN oraz osoby zainteresowane ukończeniem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Zajęcia prowadzone będą w weekendy i odbędą się w Luboniu k. Poznania - szczegółowa agenda zostanie przesłana do zarejestrowanych uczestników.
DATY zajęć:
13-14.01.2023
20-21.01.2023
27-28.01.2023

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może wziąć każdy, kto chce nauczyć się jak ratować życie. Program dostosowany jest do osób początkujących - nie trzeba posiadać żadnej wiedzy, czy przygotowania. Kurs KPP zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym, po którym kursant otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu tytułu "Ratownika".

Program i zakres szkolenia

66 godzin zajęć (teoria i ćwiczenia):

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
 5. Poszkodowany nieprzytomny.
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
 8. Wstrząs.
 9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
 12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Koszt uczestnictwa 950 zł

Po wypełnieniu niniejszego formularza prosimy o wpłatę na konto bankowe Stowarzyszenia kwoty 50 zł podając w tytule przelewu: "Kurs KPP rezerwacja - Imię i Nazwisko uczestnika"

Numer konta: 64 1020 4027 0000 1202 1794 4277 - Bank PKO BP.

Resztę kwoty należy uiścić gotówką w momencie rozpoczęcia kursu.

Przelew musi być wykonany do dnia 12.01.2024 r. i potwierdzony przesłaniem na adres mailowy biuro@klub-perun.pl potwierdzenia dokonania płatności. Osoby, które nie opłacą uczestnictwa przelewem nie będą mogły wziąć udziału w Kursie.

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie PERUN, Al. Jana Pawła II nr 19 lok. 3, 62-030 Luboń
Paweł Ruszkiewicz, tel. 607919597, e-mail: biuro@klub-perun.pl

UWAGA: Wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik, który został prawidłowo zarejestrowany i opłacił udział, ale nie poinformował najpóźniej do dn. 12.01.2024 r. organizatora o swojej nieobecności.

KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanym przez Stowarzyszenie PERUN w Luboniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie PERUN (zwane dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą w Luboniu (62-030) przy Al. Jana Pawła II nr 19 lok. 3.  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) w celu zorganizowania i przeprowadzenia treningu oraz promocji działalności Stowarzyszenia.

3. Zakres Pani/Pana danych osobowych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:
dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, przynależność klubową),
dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania),
wizerunek uwidoczniony na zdjęciach oraz nagraniach video.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom państwowym:
w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze danych, a także na podstawie stosownych umów przekazane innym podmiotom,
w celu realizacji zleconych usług, w szczególności z zakresu pomocy prawnej, księgowości, ubezpieczeń lub usług informatycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zorganizowania, i przeprowadzenia treningu oraz promocji działalności Stowarzyszenia poprzez:
udostępnianie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych (internecie, prasie, telewizji) danych zawierających Pani/Pana wizerunek zdjęć i nagrań audio-video, zarejestrowanych podczas treningu (uwaga: zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Art. 81 ust.2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. Poz. 1231), nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku możliwości wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń (odpowiednio Pani/Pana lub Stowarzyszenia).

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do Pani/Pana uczestnictwa w kursie organizowanym przez Stowarzyszenie.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do danych,
uzyskania kopii danych,
żądania sprostowania danych,
usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 RODO),
przenoszenia swoich danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przy czym cofnięcie takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Celem realizacji wskazanych powyżej uprawnień należy kontaktować się z Administratorem danych pod adresem biuro@klub-perun.pl.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

10. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

OŚWIADCZNIE UCZESTNIKA KURSU

Biorący udział w kursie oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych  i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz udostępnianie swojego wizerunku zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem kursu oraz promocją działalności Stowarzyszenia PERUN.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwisko *
Imię *
Nr telefonu kontaktowego *
Adres e-mail *
Adres zamieszkania - miasto, ulica, nr domu/mieszkania *
Jestem członkiem Stowarzyszenia PERUN *
Zapoznałem/am się i akceptację treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy