Národní seminář s Michele Quarantou
Aikido Ikeda Dojo Mělník všechny srdečně zve na Národní seminář s Michele Quarantou dne 18.-19.4.2020. Seminář bude probíhat v kryté sportovní hale Bios Mělník
Email address *
Jméno *
Příjmení *
Z jakého dojo jste?
Úroveň pokročilosti *
Člen SAA? *
Přijedu na: *
Ubytování (Camp Mělník)
1.Souhlas se zpracováním osobních údajů pode čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů). Poskytnutím osobních údajů v rozsahu vyplněné registrace do aikido klubu jako dotknutá osoba dobrovolně uděluje AIKIDO IKEDA DOJO KRALUPY a SLOVENSKÁ AIKIDO ASOCIACE jako poskytovateli souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů. Organizátor je oprávněný zpracovat osobní údaje dotknuté osoby za účelem organizování tréninků, seminářů, archivace dosáhnutých sportovních výsledků, přiřazení platby k přihlášce během trvání členství dotknutí osoby v AIKIDO IKEDA DOJO KRALUPY nebo v SLOVENSKÉ AIKIDO ASOCIÁCI. Dotknutá osoba má právo požadovat od zprostředkovatele přístup k osobním údajům, které se jí týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, právo namítat proti správci, jako i právo na přenosnost údajů. Dotknutá osoba je oprávněná kdykoli svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákon zpracování založeného na souhlase uděleného před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotknutá osoba právo podat stížnost pověřeného orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky. Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělená, může dotknutá osoba uplatnit následujícími způsoby: a) emailovou zprávou zaslanou na adrese ibl.p@seznam.cz b) telefonicky +420 777238098. Osobní údaje, kterých poskytnutí je dobrovolné, budou uchovávané napříč období platnosti souhlasu a nebudou zpracované na žádným jiným účelem, než na ten, na které byly získané. Osobní údaje se neprofilují, neposkytuji třetím stranám (s výjimkou v bodě 4.) a nedochází k přenosu do třetích zemí (s výjimkou v bode 4.). //// 1. AGREEMENT WITH THE PROCESSING OF PERSONAL DATA pursuant to Art. 6 ods. (1) (a) and 7 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation). By providing personal data in the scope of the completed Aikido Registration seminar, the person concerned voluntarily grants AIKIDO IKEDA DOJO KRALUPY and SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION as the operator's consent to the processing of all personal data provided by him. The organizer is authorized to process the personal data of the person concerned in order to organize training sessions, archiving of the achieved sports results, assignment of payment to the application for the duration of the membership of the person concerned in AIKIDO IKEDA DOJO KRALUPY and / or SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION. The person concerned has the right to require the operator to access personal data relating to him, the right to rectify or erase or restrict his processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, may be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to ibl.p@seznam.cz b) by telephone +420777238098. the provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not filmed, rendered to third parties (except in point 4) and not transferred to a third country (except in point 4). *
2. Potvrzuji, že cvičím na vlastní zodpovědnost a v případě úrazu nebo smrti si nebudu uplatňovat žádnou finanční ani nefinanční kompenzaci u organizátora////2. I confirm that I practice on my own responsibility and for injury or death, I will not apply any financial or non-financial compensation from the organizer. *
3. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů na zaregistrovanou e-mail adresu.//// 3. I agree to receive information by e-mail to the registered e-mail address. *
4. Beru na vědomí, že mnou poskytnuté údaje mohou být sdílené s třetími stranami a poskytované třetím stranám. Třetími stranami se v těchto případech rozumí majitelé a organizátoři dojo (fyzické osoby a právnické osoby - dojo/ kluby, které se spolupodílejí na organizovaní seminářů a tréninků) dále Rada SAA, Technická komise SAA, Valná hromada SAA a Aikikai Hombu Dojo Tokyo - Aikikai World Headquarter //// 4. I acknowledge that the information provided in this form may be shared with third parties and provided to third parties. Third parties in this case are the organizers of the seminar (physical persons and legal entities - dojo/ clubs involved in organizing the seminar) further Board of SAA, Technical Commission of SAA, General Assembly of SAA and Aikikai Hombu Dojo Tokyo - Aikikai World Headquarter. *
5. Souhlasím s vyhotovením mého obrazového a zvukového záznamu (mého dítěte) při aktivitách Aikido Ikeda Dojo Kralupy/ Slovenské Aikido Asociace a se zveřejněním záznamů na webové stránce AIDK http://www.aikidokralupy.cz (prostřednictvím služby Google Photos a dalších) a SAA www.aikikai.sk dále na facebookové stránce a plakátech AIDK a SAA a taktéž na nástěnkách v prostorech klubu za účelem informování a prezentace výsledků činnosti AIDK a SAA a to po dobu členství v AIKIDO IKEDA DOJO KRALUPY a/ nebo členství v SLOVENSKÉ AIKIDO ASOCIACI a 10 let po jeho ukončení. Jako dotknutá osoba mám právo požadovat od zprostředkovatele AIKIDO IKEDA DOJO KRALUPY a SLOVENSKÉ AIKIDO ASOCIACE přístup k osobním údajům, které se mě týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jako i právo na přenosnost údajů. Dotknutá osoba je oprávnění kdykoliv svůj souhlas odvolat bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleného před jeho odvoláním. V odůvodněném případě má dotknutá osoba právo podat stížnost výkonnému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky. Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělený, může dotknutá osoba uplatnit následujícími způsoby a) emailovou zprávou zaslanou na adrese ibl.p@seznam.cz b) telefonicky +420777238098. Osobní údaje, kterých poskytnutí je dobrovolné, budou uchovávané po období platnosti souhlasu a nebudou zpracované na žádný jiný účel, než na ten, na který byli získané. Osobní údaje se neprofilují, neposkytují třetím stranám (s výjimkou v bode 4.) a nedochází k přenosu do třetích zemí. //// I agree to make my video and audio recordings (my child) for Aikido Ikeda Dojo Kralupy / Slovak Aikido Association activities and to publish the records on the AIDK website http://www.aikidokralupy.cz (through Google Photos and others) and SAA www. aikikai.sk further on the AIDK facebook page on the YouTube AIDK and the AIDK and SAA posters, as well as on the wallpapers in club premises for the purpose of informing and presenting the results of AIDK and SAA's activities during its membership in AIKIDO IKEDA DOJO KRALUPY and / or its membership in SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION and 10 years after its termination. As a person concerned, I have the right to request from the AIKIDO IKEDA DOJO KRALUPY and SLOVAK AIKIDO ASSOCIATIONS access to my personal data, the right to rectify or erase or restrict the processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned is entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, can be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to ibl.p@seznam.cz b) by telephone +420777238098. the provision of which is voluntary, shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not filmed, made available to third parties (except in point 4) and are not transferred to a third country. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy