ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
โปรดทำเคื่องหมาย / หรือเติมข้อความลงในชองว่างให้ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตำแหน่ง *
ลักษณะของหน่วยงาน *
ระยะเวลาประกอบการ *
จำนวนบุคลากรในหน่วยงานสถานประกอบการของท่าน *
โปรดทำเครื่องหมาย/ลงในตารางที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบัณฑิต บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ถูกประเมินสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
5
4
3
2
1
1 มีความชื่อสัตย์
2 มีวินัย และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3 มีความตระหนักภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
4 ปรับประยุกต์ใช้เเนวคิกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
5 รักและภาาคภูมิใจหน่วยงาน ท้องถิ่น สถานบันและประเทศชาติ
ด้านความรู้
5
4
3
2
1
1 มีความเข้าใจในการทำงาน
2 มีความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
3 มีความรู้ในระดับที่สามารถปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทของท้องถิ่น ของประเทศ และของโลก
5 มีความสามารถในการต่อยอดความรู้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ด้านทักษะทางปัญญา
5
4
3
2
1
1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ลักษณะงานที่ทำ
2 มีความสามารถในการศึกษาปัญหาและเสนอเเนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับงานที่ได้รับมอบหมาย
4 มีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาวิธีปฏิบัติงานประจำไห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5 มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5
4
3
2
1
1 มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
2 มีความรับผิดชอบ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
3 ยอมรับความแตกต่างระหว่าบุคคลในพหุวัฒนธรรม
4 สามารถรับรู้ความรู้สึกและเข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก
5 ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ด้านทักษะการวิเคาระห์เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
4
3
2
1
1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลักการและเหตุผล
2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ตังเลข
3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสือสาร
4 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือสาร
5 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทักษะทางวิชาชีพ
5
4
3
2
1
1 ความเชียวชาญในสาขาวิชาชีพ
2 ทักษะในการจัดการเรื่องเวลา
3 ทักษะในการจัดการกับความเครียด
4 ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
5 การปรับตัวให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
6 การวางตัวในการปฏิบัติงาน
7 ผลงานและคุณภาพในการทำงาน
8 มีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์
ด้านบัณฑิตสะท้อนคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ "นักคิด นักปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ" ในระดับใด (นักคิด)
5
4
3
2
1
1 มีความสามารถในการออกแบบและวางแผนการทำงาน
2 มีความสามารถในการคิกวิเคาะห์ คิดสังเคราะห์ การปฏิบัติงานที่รับมอบหมาย
3 มีความสามารถในการคิกอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการวินิจฉัยแก้ปัญหา
4 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณื หรือแสวงหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการทำงานได้
ด้านบัณฑิตสะท้อนคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ "นักคิด นักปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ" ในระดับใด (นักปฏิบัติ)
5
4
3
2
1
1 มีความสามารถปฏิบัติงานโดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2 มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ/รับผิดชอบ
3 ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4 ผลงานสามารถสะท้อนถึง การแก้ปัญหาชีวิตประจำวันหรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ด้านบัณฑิตสะท้อนคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ "นักคิด นักปฏิบัติ และมีจิตสาธารณะ" ในระดับใด (จิตสาธารณะ)
5
4
3
2
1
1 มีน้ำใจ มีจิตอาสา
2 เผื่อแผ่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นดดยไม่ต้องมีใครร้องขอ
3 มีการปฏิบัติจนเป็นนิสัยในการอนุรัษ์ สืบสานและพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
4 การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ อย่างต่อเนื่อง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
Your answer
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านความรู้
Your answer
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านทักษะทางปัญญา
Your answer
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
Your answer
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Your answer
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านทักษะทางวิชาการ
Your answer
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านคุณลักษณะที่ท่านเห้นว่าเป็น จุดเเเข็ง/จุดอ่อน ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Your answer
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านคุณลักษณะที่ท่านเห้นว่าเป็น จุดที่ควรปรับปรุง ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Your answer
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms