Ankieta Mentor 4.0 dla nauczycieli szkół 

Szanowni Państwo,

Centrum Innowacyjnej Edukacji w partnerstwie z PDN IMPULS przygotowuje się do złożenia wniosku w ramach Działania 6.1: Kompetencje dla regionu, którego celem jest wdrożenie innowacji pedagogicznej w zakresie przygotowania nauczycieli do kształcenia zorientowanego na ucznia i opartego na efektach uczenia się w publicznych szkołach podstawowych w subregionie ełckim.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie szkół w zakresie doskonalenia nauczycieli poprzez stosowanie autorskich rozwiązań edukacyjnych wspierających rozwój osobisty nauczyciela oraz wprowadzenie metod i sposobów pracy wspierających uczniów w uczeniu się i wielojęzyczności. Projekt umożliwi udział w wizytach studyjnych w Polsce i za granicą, jak również dofinansowanie rearanżacji wnętrz sprzyjających uczeniu się oraz dofinansowanie projektów edukacyjnych.

Prosimy zatem, o wypełnienie ankiety, która pozwoli na doprecyzowanie i zaplanowanie adekwatnych form i sposobów pracy odpowiadających na potrzeby nauczycieli.

Państwa odpowiedzi pomogą nam w odpowiednim dostosowaniu programu i potrzeb szkoleniowych tak by jak najbardziej umożliwić Państwu uczestnictwo w tym wyjątkowym wydarzeniu jakim będzie proponowany przez nas Projekt MENTOR 4.0.

Dziękujemy,

Zespół CIE i PDN IMPULS

Sign in to Google to save your progress. Learn more

Prosimy o zaznaczenie płci osoby, która wypełnia naszą ankietę

*
Na terenie której z gmin lub którego miasta znajduje się szkoła, w której Pani/Pan pracuje? *
Required

Szkoła, w której Pani/Pan naucza znajduje się w:

*
Required
Do szkoły, w której Pani/Pan  pracuje uczęszcza
*
Required

Prosimy o ponumerowanie poniższych obszarów rozwoju zawodowego od 1 do 6 według ważności dla Pani/Pana, gdzie 1 oznacza najważniejszą dla Pani/Pana tematykę:

*
1
2
3
4
5
6
budowanie relacji z uczniami i relacji w szkole,
organizacja procesu uczenia się,
organizacja przestrzeni uczenia się,
stosowanie strategii dydaktycznych sprzyjających kształceniu umiejętności
wielojęzyczności oraz w zakresie samodzielnego uczenia się uczniów,
tworzenie narzędzi do własnego warsztatu pracy,
planowanie własnego rozwoju, w tym analiza własnego warsztatu pracy.

Czy w ciągu ostatniego roku uczestniczyła Pani/Pan w szkoleniach dotyczących wzmacnianie u uczniów umiejętności w zakresie uczenia się? 

*

Czy w ciągu ostatniego roku uczestniczyła Pani/Pan w szkoleniach dotyczących wzmacnianie u uczniów umiejętności w zakresie umiejętności wielojęzyczności?

Clear selection

Prosimy o ocenę, w skali od 1 do 5 skuteczność zaproponowanych poniżej sposobów na wzmacnianie u uczniów umiejętności wielojęzyczności rozumianej jako zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania z różnych języków, gdzie 1 oznacza najmniejszą skuteczność

1
2
3
4
5
6
Tradycyjne lekcje w klasie, gdzie nauczyciel przekazuje wiedzę z użyciem podręczników, tablicy, i materiałów edukacyjnych. Akcentuje się tutaj gramatykę, słownictwo i struktury językowe
Metoda Komunikatywna: skupienie na komunikacji w języku obcym, nacisk na praktyczne zastosowanie w realnych sytuacjach.
Metoda Projektów: prezentacje, projekty badawcze czy teatralne przedstawienia
Nauka Online: korzystanie z platform edukacyjnych, aplikacji mobilnych i interaktywnych kursów online
Metoda Immersji: uczniowie są otoczeni językiem obcym przez cały czas - lekcje prowadzone w języku docelowym, interakcję z native speakerami, czy nawet programy wymiany międzynarodowej
Nauka przez zabawę i kulturę: używanie elementów kultury, muzyki, filmów, gier czy literatury w języku obcym

Prosimy o ocenę, w skali 1 do 5 skuteczność zaproponowanych sposobów na wzmacnianie u uczniów umiejętności w zakresie uczenia się (rozumianej jako zdolność do autorefleksji, skutecznego zarządzania czasem i informacjami, konstruktywnej pracy z innymi osobami, zarządzania własnym uczeniem się, umiejętność efektywnej pracy metodą projektu dla osiągnięcia wspólnego celu). 1 oznacza najmniejszą skuteczność

*
1
2
3
4
5
6
Tradycyjnie
Wyznaczanie samodzielnych krótko-, jak i długoterminowych celów związanych z nauką – pomoc w podzieleniu większych celów na możliwe do wykonania zadania
Nauka umiejętności ustalania priorytetów i zarządzania czasem, aby skupić się na zadaniach o wyższym znaczeniu
Rozwijanie ćwiczeń związanych z autorefleksją, np. podczas których uczniowie oceniają swoje postępy, identyfikują wyzwania i wyznaczają cele do poprawy. Zapewnienie podpowiedzi lub pytań refleksyjnych
Wspieranie współpracy: włączanie projektów grupowych i ćwiczeń w celu wzmocnienia pracy zespołowej, krytycznego myślenia i wspólnego rozwiązywania problemów
Nauczanie skutecznej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów
Wykorzystanie nauczania opartego na dociekaniu: projektowanie lekcji, które zachęcają uczniów do zadawania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi
Nauczanie umiejętności korzystania z informacji, w tym zapewnienie wskazówek dotyczących oceny rzetelności i wiarygodności źródeł informacji. Wprowadzenie skutecznych umiejętności badawczych i praktyk cytowania

Prosimy o wskazanie przykładów wzajemnego wsparcia i uczenia się nauczycieli, z których Pani /Pan korzysta z uwagi na to, że są skuteczne i potrzebne (dowolna liczba odpowiedzi)

*
Required

Czy w Państwa szkole badane są predyspozycje uczniów?

*
Jeśli są badane to w jaki sposób? *

Czy jest Pani/Panu znana Edukacja w Plenerze jako metoda pracy z uczniami i/lub dorosłymi?

*

Jeśli jest Pani/Panu znana ta metoda, to czy wykorzystuje ją Pani/Pan w pracy z swoimi uczniami?

*
Jeśli nie to dlaczego?

Czy jest Pani/Panu  znana metoda Unikatowego Kodu Uczenia (się)?

*

Jeśli jest Pani/Panu znana ta metoda, czy wykorzystuje ją Pani/Pan w pracy z swoimi uczniami?

*
Jesli nie to dlaczego?

Czy Pani/Pana zdaniem szkoła wyposaża uczniów w praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej?

*

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że wprowadzanie nowych rozwiązań metodycznych, programowych, organizacyjnych: (prosimy o zaznaczenie stwierdzenia, z którym się zgadzasz): Prawda - Fałsz

*
Prawda
Fałsz
jest realizowane sukcesywnie w szkole;
nauczyciele chętnie wprowadzają innowacyjne rozwiązania w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej;
dyrektor jako lider zmiany chętnie wprowadza innowacyjne rozwiązania w swojej szkole.
jest trudne
jest niemożliwe w naszej szkole.

Proszę zaznaczyć, która z poniższych sytuacji może powodować trudność w udziale w uczestnictwie nauczycieli w kursach/szkoleniach (może Pani/Pan wybrać kilka odpowiedzi)

*
Required

W jakich formach doskonalenia najchętniej chciałby Pan/Pani uczestniczyć? (można wybrać wiele odpowiedzi)

*
Required

Prosimy o zaznaczenie swego stosunku do danego stwierdzenia:

*
zgadzam się
nie zgadzam się
nie mam zdania
Dobre jakościowo szkolenia są zbyt drogie, by szkoła mogła je opłacić
Wolę uczestniczyć w warsztatach w weekendy
W szkole brakuje przyjaznych przestrzeni sprzyjających uczeniu się.
W ramach zajęć lekcyjnych nauczyciele stosują elementy wielojęzyczności
W ramach zajęć lekcyjnych nauczyciele wykorzystują otoczenie szkoły do organizacji zajęć w plenerze

Czy podczas udziału w szkoleniach/warsztatach  wymaga Pani/Pan dodatkowego wsparcia ze względu na niepełnosprawność?

*

Jeśli tak, to jakiego wsparcia Pani/Pan potrzebuje?

Jeżeli  jest Pani/Pan zainteresowana/y udziałem w projekcie to proszę zostawić swoje dane  kontaktowe (nazwę szkoły i e-maila). Poinformujemy Państwa  w pierwszej kolejności o możliwości przystąpienia do projektu. Liczba miejsc będzie ograniczona.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy