แบบประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
วิชาที่สอน *
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ DLIT *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนมีความพร้อมทางด้าน Internet
โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ครูสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ DLIT (www.dlit.ac.th)
ครูสามารถดาวโหลดเครื่องมือและเนื้อหาที่ต้องการจาก www.dlit.ac.th มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้
DLIT เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการนำเนื้อหาหรือแผนการจัดการเรียนรู้ DLIT มาใช้ในกิจกรรมการสอนของครูและกิจกรรมการเรียนของนักเรียน
DLIT เป็นเครื่องมือที่เปิดบริการให้สำหรับทุกคน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครูมีความพึงพอใจในการใช้ DLIT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้สื่อการเรียนการสอน DLIT
การใช้ DLIT เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาของท่าน
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service