Urban Growers Cob Qhia Thawj Coj Daim Ntawv Suam Npe Tuaj Kawm
Urban Growers Cob Qhia Thawj Coj yog yuav qhia ua ntau hom lus, yuav kawm ua ntu zuj zus, yuav mus ncig saib tej teb, qhia txog yam yus txhawj, kom los coj tau cov tib neeg ua teb nyob rau hauv nroog Providence RI. Cov kev kawm no yuav qhia lawv li cov tub kawm txoj kev xav kawm/xav paub txog xwb.

Tau Txais:
- Txhua tus tuaj kawm yuav tau txais $599 los pab lawv
- Daim ntawv pov thawj
- Cov ntaub ntawv cob qhia los pab rau koj los yog koj lub tuam txhab.

Thov xa daim ntawv suam npe tuaj kom txog lub 5 hlis Tim 13 xyoo 2022 no
Xa daim ntawv mus rau Gennifer Keller
Email: gkeller.nricd@gmail.com
Los yog ua rau hauv online:  https://www.nricd.org/

Yog muaj lus nug hu rau: Gennifer Keller, NRICD’s Urban Agriculture Program Coordinator:
401-934-0840 ext 1

Yog koj xav tau kev pab qhia suam npe rau daim ntawv no ces hu rau Gennifer Keller xov tooj yog 401-934-0840 ext 1

Tsim los ntawm lub tuam txhab: Northern Rhode Island Conservation District (NRICD) yog tus yuav ntaus thawj thiab coj sawv daws cov ua liaj ua teb. Pob nyiaj uas tuaj pab lub tuam txhab no yog tuaj ntawm lub tuam txhab hu ua National Institute of Food and Agriculture (NIFA) yog los pab rau cov xyaum pib ua teb thiab cov tuam txhab uas yuav tsim tsa kom loj hlob rau kev ua teb.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Email *
Lub Npe *
Lub Xeem *
Nyiam koj lub npe hu li cas:
Xov Tooj: *
Chaw Nyob: Zauv Tsev thiab Kev, Nroog, Xeev, Zauv Xeev *
Sau lub npe koj thaj teb rau nram qab no:
Sau koj thaj teb lub chaw nyob rau nram qab no:  Zauv Chaw thiab Kev, Nroog, Xeev, Zauv Xeev
Qhia mes ntsi txog koj thaj teb los yog lub tuam txhab koj koom nrog rau nram qab no:
Koj puas muaj teb nyob hauv Urban Grower? Qhov no hais txog txhua uas muaj teb nyob rau hauv lub nroog no los yog rau lwm qhov chaw. Piv txwv hais tias koj ua teb rau tog vaj tog tsev, koom nrog ib pab tib neeg ua vaj, ua teb ua lag luam, los yog ua teb tom tsev kawm ntawv? *
Koj puas yuav cog lus yuav tuaj kawm kom tag 5 los 6 lub chav kawm rau xyoo no? *
Qhov kev kawm no npaj los pub rau txhua tus uas xav kawm, qhov kev kawm no xav thov kev pab nyiaj los them tus nqi kawm no. qhov nyiaj khiav ntaub ntawv no yuav tsis cuam tshuaj rau koj daim ntawv suam npe. Yog koj tsis muaj nyiaj los them rau qhov no los peb muaj kev pab them rau koj thiab. Koj puas yuav pab tau $100 los khiav cov ntaub ntawv no? Thov khij cov lus teb nram qab no.
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.