Přihláška TŠ Dance Nation z.s.
Souhlas se vstupem do TŠ Dance Nation z.s.. Přihláška se stává závaznou po uhrazení pololetí.
Email address *
Příjmení člena *
Jméno člena *
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo *
Adresa trvalého bydliště (Ulice, číslo popisné) *
Město *
Poštovní směrovací číslo *
Jméno zákonného zástupce - hlavní kontakt *
Telefon na rodiče - hlavní kontakt *
E-mail na rodiče - hlavní kontakt *
Přeji si informace dostávat na další e-mail
Kde jste se o naší škole dozvěděli? *
Forma tancování - soutěžní/nesoutěžní
Pro rok 2020/2021 jsou pro soutěžní tancování zpřísněné podmínky. Konkurence na soutěžích je veliká a proto nemá cenu bez stoprocentní přípravy na soutěže jezdit. Zvažte tedy pečlivě, do jakého týmu nastoupíte (do soutěžního, nebo nesoutěžního). Pokud se rozhodnete pro soutěžní tancování, je nutné, dodržet všechny podmínky. Podmínky jsou přísné také proto, aby chránily vaše děti. Pokud chcete tancovat pořádně, tak není příjemné, když vám to někdo kazí.

Soutěžní tancování:
• Dodržení docházky (minimálně 80%) včetně soustředění a mimořádných tréninků. Do 20% zameškaných se počítá nemoc a úrazy, školní akce, výlety, dovolené, rodinné důvody atd.
• Po dětech ze soutěžního týmu chceme výkony a výsledky adekvátní jejich věku. Je ale potřeba brát tréninky vážně a poctivě.
• Kostým – koupit si kostým v ceně cca 3000,- Kč až 3800,- Kč a cca 600,- Kč na rekvizity a kulisy
• Účastnit se všech soustředění a víkendových tréninků, které nejsou zahrnuty v ceně školného. Cena je cca 50,- Kč za hodinu.
• Účast na tanečních soutěžích
Jedna, možná dvě soutěže organizace Taneční skupina roku (region, Mistrovství Čech, Mistrovství ČR), startovné na soutěž je 200,- Kč, místa Plzeň, Praha a další města.
Tři soutěže České taneční organizace CDO - (region, Mistrovství Čech, Mistrovství ČR), startovné na soutěž je 100,- Kč (150,- Kč), místa Plzeň, Chomutov, Praha), taneční licence 300,- Kč na celý rok.
Tři soutěže Czech Dance Tour (region, Mistrovství Čech, Mistrovství ČR), startovné 200,- Kč, Plzeň, Chrudim, Praha.
S mladším týmem bychom odjezdili jen některé z těchto soutěží. Především, aby děti soutěžily proti začátečníkům.

Nesoutěžní tancování:
• Pro nesoutěžní tanečníky doporučuji Hobby Disco Team (Baby, Hobby tým), kde se jim bude věnovat jedna až dvě trenérky.
• Tanečník se bude učit taneční vazby odpovídající svému věku a svým možnostem tak, aby se zlepšoval. Bude postavena choreografie, se kterou budou tanečníci vystupovat. Kostýmy pro tuto kategorii nepotřebujete. Kostým může být ušit po domluvě s rodiči. Jsou i kostýmy pro menší děti k zapůjčení.
• Po tanečnících nebude vyžadována plná docházka.
• Tanečník se nemusí účastnit přípravných soustředění, ale nemůže pak být přeřazen v průběhu roku o třídu výš (do soutěžní choreografie).
• Z Hobby týmu můžete v případě zájmu přejít na soutěžní tancování.
Forma tancování *
Chceme doplňující nepovinné tréninky *
Required
Věkové a výkonnostní kategorie *
Platební podmínky
Platební podmínky
• první vyučovací hodinu má účastník zdarma. Na druhé lekci musí mít tanečník uhrazeno pololetí
• po uhrazení je platba již nevratná
• platby probíhají převodním příkazem, jako var. symbol uveďte rodné číslo tanečníka, do poznámky jméno a příjmení tanečníka. Platbu také můžete uhradit hotově.
• při nedodržení těchto platebních podmínek může být tanečník vyřazen z výuky
• pokud potřebujete vystavit doklad při platbě na účet, tak je nutné si o něj zažádat mailem. Doklad Vám pak bude vystaven a připraven na recepci k vyzvednutí. Doklad o zaplacení členského poplatku hotově, dostanou tanečníci automaticky.
• na ostatní platby a poplatky bude doklad nebo stvrzenka vydána na požádání
• pozdější reklamace na platby hotově nejsou možné
• o vrácení školného je možno požádat pouze v případě závažného dlouhodobého onemocnění, vždy však po předložení lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 25 % ze zůstatku ceny kurzovného. Stornovací poplatek se vrací ze zůstatku školného ode dne žádosti.
• V případě omezení, nebo zrušení činnosti přikázané státem, nebo zrušení činnosti díky nepříznivé epidemiologické, nebo pandemické situace se příspěvky nevrací. Vždy bude nabídnuta kompenzace v rámci možností taneční školy (náhrada, nebo sleva).
• Pokud člen ukončí předčasně činnost, nemá nárok na jakoukoli kompenzaci
Platební podmínky *
Podmínky členství a tréninkový řád
Podmínky členství a tréninkový řád
• vyplněná přihláška je nezávazná, platná se stává po úhradě školného
• rodiče nemají povolený vstup do výuky – (pouze na předem ohlášený trénink, nebo na ukázkovou hodinu)
• v případě obsazení taneční třídy si vedoucí vyhrazuje právo odmítnout nové zájemce
• sraz tanečníků je vždy 5 minut před zahájením vyučovací hodiny
• děti se převlékají v šatně, která jim je určena a cennosti si mají odložit u vedoucí TŠ, trenérky nebo instruktorky, nebo si je mohou uzamknout ve skříňce.
• vedoucí taneční školy neručí za jakékoliv cenné věci, peněžní částky, mobilní tel., atd. odložené v nezamčené šatně
• účastník-člen taneční školy je povinen nosit odpovídající oblečení a obuv do tělocvičny nebo sálu
• další povinností tanečníka je mít upravené- stažené vlasy a mít s sebou plastovou láhev s pitím
• v průběhu školních prázdnin- podzimních, vánočních, jarních, pololetních, velikonočních a jiných státních svátků tréninkové hodiny odpadají, pokud není předem ohlášena změna
• veškeré stížnosti zasílejte písemně na adresu vedoucího TŠ s uvedením odesílatele a zpáteční adresy, popřípadě pošlete e-mailem. Na anonymní stížnosti nebude brán zřetel
• začínající tanečník musí absolvovat MINIMÁLNĚ rok přípravky, aby mohl být zařazen do soutěžní choreografie. V případě, že taneční vazby zvládne lépe, než pokročilí tanečníci, může být zařazen do choreografie a NAOPAK.
• v případě, že má tanečník telefon v tanečním sále, je povinen vypnout vyzvánění
• je nutné počítat s finančními náklady spojené se soutěžním tancováním. Pokud je taneční kostým již pořízen a zaplacen, nelze žádat peníze zpět. Kostým zůstává členovi, pokud není předem dohodnuto jinak.
• v případě, že má tanečník zájem tancovat v soutěžní choreografii, musí splnit 80% docházky. Veškeré zameškané hodiny musí být omluveny. V případě nedodržení těchto podmínek, bude tanečník vyřazen ze soutěžní choreografie. Do 20% zameškaných hodin se počítá nemoc, školní akce, rodinné důvody, výlety atd. Proto je velice důležité si tyto hodiny hlídat. Popřípadě nastoupit nebo přestoupit do nesoutěžního týmu.
• Aby byl tanečník zařazen do choreografie, musí umět veškeré taneční vazby, které budou do choreografie zařazeny. V době jeho nepřítomnosti na tréninkách je povinen zajistit si doučení tanečních vazeb sám. V případě, že tanečník nebude vše umět dle požadavků, nebude zařazen do choreografie. Výběr do choreografie provede vedoucí TŠ Dance Nation Jana Marková, nebo jí určená trenérka. V případě žádosti může být rodič u výběru do choreografie přítomen.
• Všichni členové trenérského týmu se budou maximálně snažit o kvalitní výuku pro Vaše děti. Budou vždy pracovat svědomitě a připravovat děti k maximálnímu úspěchu.
• V případě, že bude tanečník zařazen do choreografie, ale v průběhu roku se zhorší, má právo vedoucí TŠ Dance Nation tanečníka vyměnit, nebo vyřadit z choreografie.
• Pokud je tanečník v soutěžním týmu, je povinen dávat do tréninku vše a pracovat na maximum.
• Každý člen taneční školy a rodiče členů by měli dbát na dobré jméno TŠ Dance Nation a toto jméno nijak nešpinit. V opačném případě může být členství v TŠ Dance Nation z.s. ukončeno. O ukončení rozhoduje předseda spolku.
Podmínky členství a tréninkový řád *
Souhlas se zpracováním osobních údajů
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v kolektivu
(dále jen „Správce“),

TANEČNÍ ŠKOLA Dance Nation, z.s.

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1. jméno a příjmení
2. datum narození
3. adresu místa pobytu
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• Czech Dance Organization, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky,
155 00 Praha 5 (dále jen CDO)
• Česká asociace Sport pro všechny, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7,
Stodůlky, 155 00 Praha (dále jen ČASPV)
• Dance Awards o.z., Nitrianské Sučany 47, 972 21 Nitrianské Sučany, Slovakia, IČO : 423 77 552 (dále jen DA)
• Czech Dance, z.s., Švihovská 546/3a, Praha 142 00, IČO: 05548748, dále jen CDT
• jiným tanečním organizacím a pořadatelům, jejichž soutěží se Správce bude v budoucnu účastnit a při nichž vyvstane potřeba předání Osobních údajů
• Obytná zóna Sylván a.s., Krašovská aktivity centrum Plzeň
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy

a to za účelem
• vedení evidence členské základny CDO,ČASPV a DA a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na soutěžích a akcích CDO, ČASPV, CDT a DA
• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného kolektivu.

Souhlasím, aby správce (výše zmíněný kolektiv) použil moje
1. fotografie
2. videa
3. zvukové záznamy
4. sportovní výsledky

za účelem
• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu,
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
1. telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce)
2. e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce)
3. rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
Čestné prohlášení *
Required
Poznámka o dítěti
Nesouhlasím s těmito body přihlášky
Přihláška se stává závaznou po uhrazení pololetí.
Členem TŠ Dance Nation z.s. se dítě stane po uhrazení pololetí.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy